Paminklų įrašai kapinėse

 

Parengė bibliotekininkas, kraštotyrininkas Bronislavas Kerys

038. TEKSTAI ANTKAPINIUOSE PAMINKLUOSE
Šiame poskyryje aprašai išdėstyti pagal abėcėlę: Pagal pirmos minimos pavardės pirmąsias raides. Kai nėra pavardės — pagal pirmo vardo pirmąsias raides. Kituose skyriuose tie patys aprašai gali būti išdėstyti ir kitaip.
Aprašuose stengtasi tik tiksliai perrašyti tekstą, turinį. Čia dažniausiai nerodoma ant paminklo, kryžiaus parašyto teksto forma — išdėstymas eilutėmis, šriftas. Daugelyje antkapinių paminklų rašyta ir didžiosiomis, ir mažosiomis raidėmis, kartais ir viename žodyje rašyta keliais būdais, eilučių ilgiai ir išdėstymas taip pat įvairiausi. Viską aprašyti — būtų dar vienas didelis atskiras darbas. Todėl čia visi paminklų įrašai parašyti aiškiausiomis — didžiosiomis raidėmis, o vietose, kur paminklo teksto eilutės pabaiga sutampa su sakinio pabaiga, gali būti įrašytas taškas. Vėliau nurašytuose tekstuose paminklų tekstų eilučių pabaigos žymimos ir istrižu brūkšniu.
/ MOKYTOJAS STASYS ABLINGIS / 1929 01 18 – 2006 03 15 / MOKYTOJA JADVYGA ABLINGIENĖ / 1926 06 03 – 2015 11 05 // Tekstas antkapiniame paminkle Viekšnių senosiose kapinėse. Šalia akmeninėje knygoje įrašytas Stasio Ablingio eilėraščio posmelis su autografu.
/ BRONISLAVA / ALEKSAITYTĖ / 1909 – 2006 // Sunkiai įžiūrimas tekstas, iškaltas paprastame antkapiniame akmenyje Viekšnių senosiose kapinėse. — Bronislovo Kerio komentaras: Čia palaidota vienuolė, poetė Bronislava Aleksaitytė (1909-06-14 – 2006). Apie Bronislavą Aleksaitytę yra žinių šioje knygoje.
PROVIZORIUS VINCENTAS ALEKSANDRAVIČIUS 1853-X-6—1926-IV-30. VIEKŠNIŲ VAISTIN. IŠDIRBĘS 43 MET. ZOFIJA ALEKSANDROWICZ † 12 GRUDNIA 1885 R. 26 LAT. KOTRINA KERBEDŽIUTE ALEKSANDRAVIČIENĖ 1863-II-8—1926-III-28. Z BARANOWSKICH ANTONINA UJEJSKA. 1865-IX-24—1945-V-4 // Iš įrašų antkapiniame paminkle — kryžiuje Viekšnių senosiose kapinėse.
/ KAZIMIERAS 1917 - 2000 / ZUZANA 1921 - 2002 / DUKRELĖ / GENOVAITĖ 1958 - 1959 / ANDRIUŠKOS // Tekstas antkapinio paminklo Viekšnių Senosiose kapinėse kairėje plokštėje. / ONA 1875 - 1953 // IGNAS 1880 - 1949 / SŪNUS / PETRAS 1907 - 1995 / ANDRIUŠKOS // Tekstas antkapinio paminklo Viekšnių Senosiose kapinėse dešinėje plokštėje. / LIŪDI ARTIMIEJI / Milių km. // Tekstas viso antkapinio paminklo apačioje. Nurašytas 2014 metais.
KUNIGAS KAZIMIERAS ANDRUŠKA 1903—1972. GYVENAU, KAD NORĖJAI, MIRIAU, KADANGI SAKEI; IŠGANYK MANE, DIEVE, NES GALI. // Iš įrašo antkapiniame paminkle Viekšnių Naujosiose kapinėse.
ASZ. ANTONAS PRIJEMO SAVA PRETEŁKA BARBORA ANT AMZENA ATELSE 1910 M. 21 D. WASERE. // Iš įrašo nepritvirtintoje nerūdijančio metalo plokštėje prie antkapinio paminklo Viekšnių senosiose kapinėse. Nuo N. Mažuknienės kapo į šiaurę. 2011 metais neberasta.
A†A. MARCELĖ ARLAUSKIENĖ 1868—1947. DĖKINGI VAIKAI: ANTANAS, ALEKSANDRA, BOLESLOVAS, JADVYGA, JUOZAPAS, JONAS, VLADAS, ZOFIJA, STANISLAVA, ALFONSAS, MARCELĖ, ZIGMAS, NAPOLEONAS, EDVARDAS, KUN. KLEMENSAS. PALAIMINTI, KURIE MIRŠTA VIEŠPATYJE // Įrašas akmeniniame kryžiuje Viekšnių senosiose kapinėse.
/ B. M. / Roku 1758 † D. 4. Ianua / Requiescat in Pace / Amen // Bronislovo Kerio komentaras: 2010 metais, fotografuojant ir filmuojant su įvairiu apšvietimu, teisingai perskaitytas tekstas akmenyje prie Viekšnių cerkvės. Tas akmuo yra antkapinis paminklas ant kapo, kuriame palaidotas nusižudęs karininkas. Taip buvo rašoma Viekšnių cerkvės knygoje. Šioje vietoje seniau buvo sodas. Krikščionių religija nusižudžiusių neleidžia laidoti šventintuose kapuose, todėl šis karininkas buvo palaidotas sode. Data parašyta lenkų kalba, posakis žemiau parašytas lotynų kalba. Gal būt tai seniausias išlikęs antkapinis paminklas Viekšniuose.
CZE ILS KUNIGAS JONAS BALSIS PR. SU. 3 SVEIK MARIJAS 1909 // Įrašas metalinio kryžiaus akmeniniame pagrinde Viekšnių senosiose kapinėse. Kapo betoninis antkapis uždėtas kojų galu į vakarus, priešingai, negu visose senosiose kapinėse. Ant antkapio tekstas: A.†A. KANAUNIKAS KUNIGAS JONAS BALSYS † 1909 M. 83 M. AMŽ.
BALSYS JONAS † 1941. AMŽ. 70. IR JO GIMINĖS // Įrašas betoniniame antkapyje Viekšnių senosiose kapinėse, šalia kunigo Jono Balsio kapo.
/ U. BALTUTIENĖ 1881 – 1974 / ŽVIRBLIŲ ŠEIMA / IR DUKTĖ IRENA / MAMA! MAMA! // Tekstas antkapiniame paminkle Viekšnių Naujosiose kapinėse. Nurašytas 2014 m. — Bronislovo Kerio komentaras: Uršulė Baltutienė gyveno Pakalupės kaime už kilometro nuo mano tėviškės, į pietų pusę, arčiau prie Viekšnių. Kartą, kai dar mokiausi pradinėse klasėse, ėjau keliu iš mokyklos. Kaip tik ties ta vieta, kur rytinėje kelio pusėje Kalupio upelis, o vakarinėje kelio pusėje prie pat kelio tebestovėjo senas medinis apiręs koplytstulpis su skulptūrėlėmis „Pieta“. Pamačiau priešais ateinančią nedidelę moterėlę. Nežinojau, kas ji tokia. Ji prišoko prie manęs, pradėjo mane kalbinti, vadinti vardu, glostyti. Kiek supratau, atsakinėjau į jos klausimus. Aš ją mačiau pirmą kartą, man taip atrodė. Pasirodo, kai aš buvau mažas, kažkiek laiko ji buvo mano auklė. Vienintelė mano auklė. Daugiau tokių susitikimų nebebuvo. Matyt, ji suprato, kad aš jos neatsimenu...
ANTANAS BALTUTIS IR STANISLAVA BALTUTYTE. MAIGŲ KM. // Užrašas ant kapo plokštės Viekšnių senosiose kapinėse.
/ A † A / TRAGIŠKAI ŽUVĘS / LEONARDAS / BALTUTIS / 1937 – 1965 // Žemiau plokštėje: JUOZAPAS 1908 – 1985 / BRONISLAVA 1914 – 2006 / BALTUČIAI / LIŪDI ARTIMIEJI // Tekstai antkapiniuose paminkluose Viekšnių Naujosiose kapinėse. — Bronislovo Kerio komentaras: Baltučiai gyveno Pakalupės kaime. Juozas Baltutis buvo labai geras specialistas kalvis. Yra daręs ir remontavęs keletą daiktų mano tetei. Tetė užvažiuodavo pas jį pasitarti dėl techninių dalykų. Kažkada vėliau man padarė presą knygų suspaudimui jas įrišinėjant.
A. A. ADOMAS IR JULIJONA BARANAUSKIAI. PADVARELIŲ.
ILSĖKITĖS RAMYBĖJ BRANGUS TĖVELIAI. DUKTĖ BARBORA.
PUNDATOR DOMINIKAS BUTA. 1957. // Įrašas betoniniame kryžiuje Viekšnių senosiose kapinėse.
A.†A. JONAS BARVYDIS 18 M. AMŽ. † 1928 M. PLUOGŲ KAIMO // Įrašas akmeniniame kryžiuje Viekšnių senosiose kapinėse. — Bronislovo Kerio komentaras: Po Jono Barvydžio mirties Plougų kaime prie vieškelio ir upelio, vakarinėje vieškelio pusėje buvo pastatyta Šv. Jono koplytėlė. Kai ji suseno, toje vietoje pastatytas kryžius.
[...] ВДОВА СВЯЩЕННИКА БАТАЛИНА УМ. 30 ЯНВ. 1911 Г. // Viekšnių rusų-pravoslavų senosiose kapinėse. Tekstas metalinio kryžiaus rytinėje pusėje. To paties kryžiaus vakarinėje pusėje: УПОКОЙ ГОСПОДИ РАБУ ТВОЮ НАДЕЖДУ. Nuotrauka Nr. 0392.
/ Marija / Bažadragienė / 1906 – 1946 / ir sūnus / Algimantas / 1920 – 1946 // Tekstas antkapiniame paminkle Viekšnių naujosiose kapinėse. Bronislovo Kerio komentaras: Tai mano giminaičiai, bet aš jų nesutikau — 1946 metai buvo jų mirties ir mano gimimo metai. LAUCEVIČAITĖ MARIJA (MARYTĖ, MARIJONA) (1906-1946). Ištekėjo jauna. Vyras BAŽADRAGIS JUOZAPAS (1902-1941). Pagal Stasę Mikienę — sirgusi plaučių džiova. Nesugyveno su vyru. Pirmą vaiką gimdė būdama 18 metų. Vienas vaikas mirė 2 mėnesių. 1946 metais Marija Bažadragienė buvo palaidota Viekšnių senosiose kapinėse netoli giminaitės Daratos Laucevičienės kapo, bet po kelių dešimtmečių likę gyvi sūnūs Bažadragiai perlaidojo mamą ir savo brolį Algimantą į Viekšnių naująsias kapines. Greta kitame kape palaidotas Marijos Bažadragienės vyras Juozapas Bažadragis (1902-1941), o 2010 metais čia, prie tėvo kapo palaidotas ir perlaidojimais rūpinesis sūnus Juozapas Bažadragis (1940-2010), su kuriuo mes jau buvome pažįstami.
/ A † A / BAŽADRAGIAI / JUOZAPAS 1902 – 1941 / SŪNUS / JUOZAPAS 1940 – 2010 / Tekstas antkapiniame paminkle Viekšnių naujosiose kapinėse.
/ A. † A. / ONA 1862 – 1932 / PRANCIŠKUS 1858 – 1938 / BERŽANSKIAI / VIEŠPATIE, BŪK GAILES- / TINGAS MIRUSIEMS / PAKALUPĖS KAIMO // Tekstas metalinėje plokštėje antkapiniame paminkle Viekšnių senosiose kapinėse.
/ A.†A. / ROZALIJA / BERŽANSKIENĖ / 1908.-VI.-5 – 1945.-X.-3. / BERŽANSKIAI / AUGUSTINAS 1911 – 2001 / EUGENIJA 1923 – / Palnosų k. // Tekstas antkapiniame paminkle Viekšnių senosiose kapinėse.
/ A. [nuotrauka] A. / IGNAS BERŽANSKIS / 1864. – 1939. / sūnus IGNAS 1907. – 1930. / JUOZAS  ir duktė / MORTA, KOTRINA. / MORTA BERŽANSKIENĖ / 1883 – 1963 / Rekečių k. // Tekstas akmeniniame antkapiniame paminkle Viekšnių senosiose kapinėse.
PO DIDŽJŲ VARGŲ, GAUSJŲ DARBŲ IR SUNKJŲ LIGŲ TŠJONAI RADOME SAV ATILSĮ. PLŮGŲ UKININKAI: JONAS GEDIMINAS-BERŽANSKIS-KLAUSUTIS 1827 † 1888. BARBORA GEDIMINIENĖ-BERŽANSKIENĖ-KLAUSUTIENĖ 1828 † 1893. VAIKAI — TËVAMS. IMPERATORIŠKO PETRAPILĖS UNIVERSITETO STUDENTAS LIUDVIKAS GEDIMINAS-BERŽANSKIS-KLAUSUTIS 1864 † 1888. BROLJAI — BROLJUI // Iš įrašo antkapyje Viekšnių senosiose kapinėse. Nuotraukos 0293, 0294, 1015A, 1015B, 1088.
BERŽANSKIS POVILAS 1903 – 1962 / BERŽANSKIENĖ MARIJONA 1905 – 1976 // Iš įrašo antkapiniame paminkle Viekšnių naujosiose kapinėse. Patvirtino sūnus Beržanskis Povilas 2015-09-13. Jo tėvas Beržanskis Povilas, Prano 1903-1962.
/ PRANCIŠKUS / BERŽANSKIS / 1908 – 1984 / REKEČIŲ km. // Tekstas antkapiniame paminkle Viekšnių naujosiose kapinėse.
ILSISI DIEVUJE EMILIJA BIRONTIENĖ-BUTKUTĖ. M. 1926. VII. 29 D. 29 METŲ // Iš įrašo antkapyje Viekšnių senosiose kapinėse, netoli obelisko P. Vaiciekauskienei. Metalinė tvorelė su jos gamintojo etikete: E. ROSE. MEMEL. Nuotraukos 0295, 1008, 1009.
/ Ao 18[3]4 / Gasp: Bitowtt: / S. T. D. Can. C. [...]: / Par. Wiekszn: / Hic Regu: /  Petit[qs]: MEMENTO: // Ne visur suprantamas tekstas lotynų kalba, iškaltas antkapinėje plokštėje Viekšnių senųjų kapinių viduryje. Nuotraukos Nr. 0298, 0299. Mykolas Biržiška rašė: „Seniausi paminklai — gulsčios akmens plytos. Kitų parašai jau nebeįskaitomi. Tai kunigų ar dvarininkų antkapiai, pirmieji lotynų ar lenkų, o antrieji — tik lenkų kalba. Bene seniausias jųjų, kuris pavyko išskaityti, bus 1834 metais mirusio teologijos daktaro kun. Kasparo Bytauto.” Bronius Kerys yra rašęs: „Tikriausiai, čia kapas M. Biržiškos minėto Kasparo Bytauto, gimusio 1769 m., o mirusio ne 1894 m., kaip antkapyje įrašyta, bet 1834 m. gegužės 4 d. K. Bytautas — kunigas, kanauninkas, 1807 m. pastatydino Užlieknės koplytėlę, o 1812 m. koplyčią Viekšnių kapuose, 1890 m. nugriautą. Būtų tai kapas vieno iš seniausių Viekšnių kunigų, o kad lotyniškas, neperskaitomas įrašas, žmonių kiek ir primirštas.“
МАЛЬВИНА БОКОВА СКОНЧ. 1883 Г. JЮЛЯ 18 Д. 34 Л. ОТЪ РОДУ // Tekstas ant metalinio kryžiaus Viekšnių rusų-pravoslavų senosiose kapinėse.
S. P. BARBARA BOROWSKA ZM. 14 LISTOP 18[...] R. S. P. APOLONIJA BOROWSKA ZM. 17 KWIET 1876 R. // Iš įrašo metalinio kryžiaus akmeniniame pagrinde Viekšnių senosiose kapinėse.
/ A. † A. / Jonas ir / Marijona / Bubinai / Žiogaičių / kaimo. / 1927 m. // Ne visur aiškus tekstas antkapiniame paminkle Viekšnių senosiose kapinėse.
/ A.†A. / Čia ilsis / Adomas ir / Agnieška / Bukontai / Adomas / mirė 1913 m. / Pastate / sūnus / Domininkas // Tekstas antkapiniame akmeniniame kryžiuje Viekšnių senosiose kapinėse.  Nuotrauka Nr. 0284.
/ ЗИНАИДА / БУСЕЛЬ / 1918 – 2008 // Tekstas antkapiniame paminkle Viekšnių naujosiose kapinėse. — Bronislovo Kerio komentaras: Paminkle virš teksto iškaltas pravoslavų kryžius. Zinaida Ivanovna Busel gyveno Fermos kaime. Jos pasakojimų yra šioje knygoje.
/ BUTKAI / JONAS 1901 – 1988 / MORTA 1898 – 1980 / KAZYS 1907 – 1981 / ONA 1907 – 1992 // Įrašai naujame akmeniniame paminkle Viekšnių senosiose kapinėse.
/ BUTKEVIČIAI / KAZIMIERA 1914 – 1986 / ALFONSAS 1910 – 1997 / PETRAS 1950 – 1997 / ALFONSAS 1945 – 1998 // Tekstas antkapiniame paminkle Viekšnių naujosiose kapinėse. — Bronislovo Kerio komentaras: Gyveno namelyje prie pat geležinkelio. Šioje pusėje geležinkelio, tai daugiau priklausė Pakalupės kaimui. Jų namelis, kaip ir mūsų, buvo raudonų plytų. Esu jame buvęs tik vieną kartą, gal Petras buvo parsivedęs. Su Petru ir Alfonsu dūkdavome Viekšnių geležinkelio stotyje, žaisdavome futbolą. Po daugelio metų kartą jų tėvui Alfonsui padėjau mūryti pečių pas audėjas Rupkaites Mažeikių gatvėje.
A.†A. URŠULĖ BUTNORAITĖ 1908 VIII 19. 1930 VII 30. ČEKŲ K. DUKRELEI P. BUTNORIUS // Įrašas akmeniniame kryžiuje Viekšnių senosiose kapinėse.
A.†A. ČIA ILSISI KŪNAI ANTANO VERONIKOS AGOTOS IR IEVOS BUTNORIŲ. ČEKŲ K. PR. BUTNORIUS 1871—1944 // Įrašas akmeniniame kryžiuje Viekšnių senosiose kapinėse.
ČIA ILSESI KUNIGAS LUKOŠIUS BUŽINSKIS. GIMES 14 KOVO 1835 METUOSE. MIRĘS 17 RUGSĖJO 1909 METUOSE // Iš įrašo antkapiniame paminkle Viekšnių senosiose kapinėse. Nuotrauka Nr. 0279 (Nuo centro truputį į dešinę, tamsus).
Z URBANOWICZOW EMILJA CHOMINSKA † 26. I. 1926 R. ZMARLA W LAT 92 // Iš įrašo antkapiniame betoniniame kryžiuje Pievėnų kapinėse.
PRANAS ČINSKIS 1886—1972 MILIŲ K-M // Iš įrašo antkapiniame paminkle Viekšnių naujosiose kapinėse.
/ A. † A. / Čia ilsisi / KAZIMIERAS / 1863. – 1937. / ZUZANA 1889 – 1931. / DAINIAI / ir jų duktė / BRONISLAVA 1903 – 1921. /  Atmintis nuo vaikų. / Žibikų k. // Ne visur aiškus tekstas antkapiniame paminkle Viekšnių senosiose kapinėse.
A†A ČIE ILSIES KUNAS JONO DAINIAUS/ K. ŽIOGAIČIU M. 1921 // Tekstas akmeniniame kryžiuje, iškaltas iškiliomis raidėmis, sunkiai įžiūrimas. Viekšnių senųjų kapinių šiaurės rytų dalyje.
Vienoje antkapinio paminklo dalyje: / Benediktas / 1898 – 1982 / DANIUSEVIČIUS / Donatas / 2007 10 13 / Irma / 2008 07 25 / Kitoje antkapinio paminklo dalyje: / Stanislovas / Sofija / Edvardas / DANIUSEVIČIAI / Ilsisi Krasnojarsko kr. // Tekstai antkapiniame paminkle Viekšnių naujosiose kapinėse.
/ ANASTAZIJA 1894 – 1978 / DOMININKAS / 1897 – 1982 / STASYS / 1924 – 2000 / DARGIAI // Tekstai antkapiniame paminkle Viekšnių naujosiose kapinėse.
/ A. † A. / ČIA ILSISI / JUOZAPAS / DARGIS / 1882 – 1958 / GYV. VIEKŠNIŲ MIESTE // Tekstas metalinėje plokštėje antkapiniame paminkle Viekšnių senosiose kapinėse.
ANTANAS IR MAGDELENA DAUKANTAI / LIŪDI DUKTĖ // Tekstas ant betoninio antkapio. Kapo vakariniame pakraštyje vidutinio aukštumo medinis kryžius. Viekšnių senųjų kapinių šiaurės rytų kampe.
/ DOM / Jozeffa Dowgierda Rotmistr / Urodzony R 1754 Marca 19 / Umarl R 1819 Apryla 8. Dnia. / Tu pod tym grobem Oyca zagrzebale / Uwaz przechodniu co za Smutek znosze / Tego Ja szczerze iako Syn kochalem / Za Dusze Jego zmow pacierze pro // Išlikęs ir dar matomas tekstas lenkų kalba, išgraviruotas akmenyje, įmūrytame plytinėje aptinkuotoje koplytėlėje, koplytstulpyje Viekšnių senosiose kapinėse. Koplytėlė matoma nuotraukose Nr. 301, 302, 303. Čia palaidotas Juozapas Daugirdas (1754-03-19 – 1819-04-08). Palaidotas 1819 metais. Gal būt ši koplytėlė ir akmuo yra seniausias išlikęs antkapinis paminklas šiose kapinėse.
ANTONI DOWGIERD † 16 LIPCA 1856 R. W 73 R. ŽYCIA. BŲDŹ WOLA TWOJA // Iš įrašo antkapio akmenyje Viekšnių senosiose kapinėse.
TU SPOCZYWAJĄ ZWŁOKI S. P. KONSTANCYI DOWGIERD. ZM. 2 GRUDNIA 1897 R. WIEKU LAT 85 // Iš įrašo antkapyje Viekšnių senosiose kapinėse. Nuotrauka Nr. 0292.
DOMICELLA Z [G]ULOWSKICH DOWGIERDOWA † 1 SIERPNIA 1848 R. W 59 R. ŽYCIA // Iš įrašo antkapio akmenyje Viekšnių senosiose kapinėse, greta Antano Daugirdo kapo.
/ S. † P. / Josefa z Matusewiczow / Dowgierdowa / lat 66 / zmarła 24 Lipca 1904 r. // Tekstas antkapiniame paminkle Viekšnių Senosiose kapinėse. Ant to paties paminklo žemiau balta plokštė su tekstu: / Rajnold Dowgierd, / ur. 31 Grud. 1826 r. / um 4 Paźdz. 1906 r. // Ant to paties paminklo kryžiaus nedidelė metalinė plokštė su tekstu: / KAZIMIERAS / DAUGIRDAS / 1865 – 1946 /.
STEFANIA DOWIATT um 1888 wieku 2 m. // Tekstas ant metalinio kryžiaus senosiose Viekšnių kapinėse.
/ STANISLAVA 1928 – / BENEDIKTAS 1922 – 2009 / ELEKŠIAI// Tekstas akmeniniame paminkle Viekšnių senosiose kapinėse.
1921. A†A. S. P. FELIKSO. SIMONO.// Iš įrašo mediniame antkapiniame kryžiuje Viekšnių senosiose kapinėse. Nuotrauka Nr. 0307.
[...] SPOCZYVA KAZIMIRA FILONENKO 33 LAT. ZM. 1910 R. GRUDNIA 6 D. // Iš įrašo antkapiniame paminkle Viekšnių senosiose kapinėse.
/ A†A / Jonas 1843 - 1925 / Ona 1843 - 1927 / GABALIAUSKIAI / Ilsėkitės ramybėje brangūs / seneliai. / Liūdi Beinoravičienė. / Lielaičių km. / Tekstas antkapinio paminklo metalinėje plokštėje Viekšnių senosiose kapinėse. — Bronislovo Kerio pastaba 2015-03-15: Kaimo pavadinimas užrašytas teisingai. Toks ir turėtų būti.
/ A. † A. / IGNAS GARALIS / † 1934. VII. 2. / EMILIJA GARALIENĖ / TURAUSKIENĖ / † 1943. II. 2. / ir jos vyras / JUOZAPAS TURAUSKIS / Atmintis nuo J. Turauskio. / Žibikų k. // Tekstas antkapiniame paminkle Viekšnių senosiose kapinėse.
/ A.†A. / Čionai ilsis / Kunai Garalių / Užlieknės. / Antanas m. / 7-1-21. m. 80. m. / a. Veronika m. / 1-25-18. m. 60. / m. a. Pu. Su. A. / 1927. m. // Tekstas antkapiniame paminkle Viekšnių senosiose kapinėse. Kapas aptvertas metaline tvora.
CZIANAJ YŁS KUNAS JONA GARGASA // Tekstas metalinio kryžiaus antroje pusėje. Kryžius akmeniniame postamente. Prie akmens nauja plokštė su tekstu: GARGASAI / JONAS 1859—1952 / AGNIEŠKA 1862—1957 / JUOZAS 1899—1949. Viekšnių senųjų kapinių rytinėje dalyje.
CZIO YŁS KUNAS WYNCYNTA GARGASOS. OMZYNATIELIS // Iš įrašo nulūžusiame metaliniame kryžiuje Viekšnių senosiose kapinėse.
POWIŁAS NUMIRE M. 1840 IR ELENA ISZ SEDALU M. 1855 GAUDIESZIEJ// Iš įrašo metalinėje metalinio kryžiaus plokštėje Viekšnių senosiose kapinėse. 1999 metais plokštė perlūžusi, kryžius nulūžęs. 2008 metais plokštę radau padėtą prie kito žmogaus kapo.
НАДЕЖДА АВГУСТОВНА ГАССЕЛЬКУСЪ УМ. 6-XII 1938 Г. // Tekstas katalikiško akmeninio kryžiaus pagrinde Viekšnių rusų-pravoslavų senosiose kapinėse.
PRANAS IR ONA GEDŽIAI. Įrašas plokštelėje, pritvirtintoje prie metalinio kryžiaus, padaryto iš vamzdžių. Vamzdžių galuose įtvirtintos vadinamosios „kiaušininės” granatos. Viekšnių senosiose kapinėse, netoli Aleksandro Griškevičiaus kapo su paminklu. Nuotraukos Nr. 1011A, 1011B.
IGNACUS GERIKA. MIRE 16 D. LIEPAS 1882 M. AMŽIAUS 65 M. // Įrašas sulūžusiame ir sutaisytame metaliniame kryžiuje senosiose Viekšnių kapinėse. Metalinis kryžius akmenyje.
/ A.†A. / Juozas GERIKA / † 1934 m. Birželio 29 d. / Ona GERIKIENĖ / † 1936 m. Gruodžio 12 d. / Dargių k. // Tekstas akmeniniame antkapiniame paminkle Viekšnių senosiose kapinėse.
A†A ČIA ILSIS GIEDRŲ GIMINĖ JONAS, URSULA IR JEVA. AMŽINA ATILSĮ DUOK JIEMS VIEŠPATIE. 1913 // Tekstai akmeniniame kryžiuje su postamentu Viekšnių senųjų kapinių šiaurės rytų dalyje.
CZE IŁS KUNIGAS FRANCISZKAS GINCZEUSKIS. MIRES 17 SAUSE D. M. 1880 M. 46. AMŽUS // Iš įrašo antkapinėje plokštėje Viekšnių senosiose kapinėse. Yra ir metalinis kryžius akmenyje.
A†A GLODENIS VACLOVAS. MILIŲ K
A†A GLODENIS TADAUŠAS. MILIŲ K
Tekstai dviejų kapų dviejuose antkapiuose (plokštėse). Tarp kapų postamente metalinis kryžius. Viekšnių senųjų kapinių rytinėje dalyje.
S. P. TŪ SPOCZYWAIA ZWŁOKI WINCENTA GODEL, URODZONEJ SZUKSTO, UMARŁA 2 LUTEGO 1899 R. ROKU 50 MEŁO PRSZE ZMUWYC 3 ZDROWS MARIJA: 3 WIECZNE ODPOCZNIE-NIE. RACZ- // Iš įrašo akmeniniame antkapiniame kryžiuje Viekšnių senųjų kapinių vakarinėje dalyje.
/ IGARIENĖ / BARBORA / 1871 – 1963 / IGARYTĖ / ONA / 1913 – 1998 // Tekstas antkapiniame paminkle Viekšnių senosiose kapinėse. Bronislovo Kerio komentaras: Ona Igaraitė daug metų gyveno vien sunkiam darbui kolūkyje lauko darbininke. Dirbdavo kartu ir su mano mama Brone Keriene. Dažniausiai sunkiausius ir mažiausiai apmokamus darbus. Dirbo, dirbo ir dirbo, be švenčių, be gražesnio drabužio, be poilsio dienų. Ir visa laimė buvo tame darbe. Nes visą gyvenimą buvo labai neturtinga ir vieniša. Beveik visą gyvenimą išgyveno Pakalupės kaime namelyje prie kelio į geležinkelio stotį. Tame namelyje po vienu stogu buvo tvartai gyvuliams, daržinė pašarams, virtuvė ir kambarėlis su juodai aprūkusiomis lubomis. Nebėra šio namelio, į kurį ir aš su mama ateidavau. Šalia ąžuolo ir sodybvietės dabar didelė plento ir gatvės kryžkelė. Paskutiniais gyvenimo metais Ona Igaraitė gyveno nebe šiame namelyje, bet už kilometro, jau Plougų kaime, pirktame name. Bet laimė nebeatėjo.
ANTANAS ILINČIUS. MIRĖ 1950. IX. 10. 66 M. AMŽIAUS. TEATLYGINA TAU DIEVAS! DĖKINGAS SŪNUS KUNIGAS STANISLOVAS // Iš įrašo antkapyje Viekšnių senosiose kapinėse. Nuotraukos 0278, 0277.
MOGIŁA S. P. MATKI Z DZIECMI IUSTYNY Z GADONOW IWASKIEWICZOWA. UM. 1864 RO. MAIA 16 DNIA. ZYŁA LAT 32.
LUCYAN RODZIŁS 1855 RO., UMARL 1860 RO. MAIA 16 DN.
IOZEF RODZI. 1857 RO., UM. 1857 ROKU NOWEMBRA 27 DNIA.
ZOFIIA ROD. 1858 RO., UM. 1858 DECEMBRA 7 DN.
IUSTYN ROD. 1859 RO., UM. 1859 RO. IANUARIA 23 DNIA.
POSTAWIŁ PRZYWIAZANY MAŽ W PAMIEC 1865 RO. 10 MAIA IOZEF IWASZKIEWICZ // Iš įrašo nerūdijančio metalo plokštelėje, pritvirtintoje prie metalinio kryžiaus Viekšnių senosiose kapinėse. Nuotraukos 1020A, 1020B.
S. P. FELIKS JANKIEWICZ † 1881 R // Įrašas metalinio kryžiaus, stovinčio prie Z KAWECKICH MARJA SYCIANKO kapo, vakarinėje pusėje. Viekšnių senosiose kapinėse.
PRONCISZKUS JASZMONTS MIRE 1879 M. GRUDZIA 13 D. AMZIAUS 55 M. AMZINA ATILSI! // Iš įrašo labai surūdijusioje metalinėje lentelėje ant metalinio kryžiaus Viekšnių senosiose kapinėse. Nuotrauka Nr. 0288.
/ Čionai ils / kunas Uršules / Jonuškiens / iš sodos Čekų / Prašau Sukalbiet / A†A / ir Juzapa Jonuškį // Sunkiai perskaitomas tekstas antkapiniame akmeniniame paminkle Viekšnių Senosiose kapinėse.
/ P. JONUŠKIS / 1908 – 1946 / A. KIRKILIONIENĖ / 1895 – 1951 / J. LIAUGAUDAS / 1914 – 2001 / A. LIAUGAUDIENĖ / 1917 – 2008 // Tekstas antkapiniame paminkle Viekšnių senosiose kapinėse. — Bronislovo Kerio komentaras: Adolfinos Liaugaudienės atsiminimų yra šioje knygoje tekstuose apie Beržanskius, Adomą Beržanskį.
A.†A. KAPAI JONUŠKIŲ UŽLĖKNĖS. KAZIMERAS JONUŠKIS. A. JONUŠKIS. K. GINTAUSKIS. AMŽINA ATILSI PRAŠOMA SUKALBĖTI. [1928] // Iš įrašo didelės antkapinės Jėzaus Kristaus skulptūros pagrinde Viekšnių senosiose kapinėse. Metai įrašyti atskirai — žemiau ir neaiškiai. Nuotrauka Nr. 0344.
ČIA ILSISI KUNIGAS AUGUSTINAS JUKNA. 1873. X. 22 — 1951. XI. 28 // Iš įrašo antkapyje Viekšnių senosiose kapinėse.
A.†A. VINCENTAS † 1927. X. 27. ONA † 1934. II. 12. JUODEIKIAI// Iš įrašo antkapyje Viekšnių senosiose kapinėse.
JERONIMAS KAČINSKAS 1872-IX-30 † 1936-III-21 // Iš įrašo antkapyje Viekšnių senosiose kapinėse.
JUZEFA KAČINSKIENĖ 1874-III-17 † 1937-X-25 // Iš įrašo antkapyje Viekšnių senosiose kapinėse.
/ A†A / MORTA / KAZLAUSKIENĖ / ČEKŲ K. / † 1929 M. VASARIO M. 5 D. / 60 M. AMŽ. / ILGAM ATSIMINIMUI / MIELOS MOTINĖLĖS / BRONISLAVA IR PETRAS / KAZLAUSKIAI. // Tekstas antkapiniame paminkle Viekšnių Senosiose kapinėse.
/ A † A / KERIENĖ BARBORA // Tekstas, parašytas dažais ant stiklo nedideliame betoniniame antkapiniame paminkle Viekšnių senųjų kapinių viduryje, į pietryčius nuo poeto Leono Skabeikos kapo. — Bronislovo Kerio komentaras: Nors mano mama ir kai kurios mano giminaitės irgi Kerienės, apie šią Barborą Kerienę iki šiol nieko nežinau. Dar ir Viekšnių naujosiose kapinėse yra palaidoti: JONAS KERYS 1893 – 1956. BARBORA KERIENĖ 1905 – 1973. Apie juos taip pat nieko nežinau. Viena Barbė Kerienė gyveno Medžialenkės kaime, turėjo 26 hektarus žemės. Aplinkinių miestų kapinėse irgi esu radęs Kerių kapų. Mano giminaičiai savo pavardę rašė ir Keris, ir Kerys. Tai gali būti, kad visi Keriai, ir palaidoti, ir internete minimi, taip pat ir Jonai arba Džonai Keriai, esame truputį giminaičiai.
/ Ona 1923 – 1983 Juozas 1918 – 1996 / Keriai/ Tekstas antkapiniame paminkle Viekšnių naujosiose kapinėse. Bronislovo Kerio komentaras: Kerys Juozas, Juozo (1918-1996). Mano tetės Kerio Konstantino pusbrolis. Jo ir mano tetės tėvai buvo broliai. Palaidotas Viekšnių naujosiose kapinėse nelabai toli nuo jam pusseserės Stasės Kerytės-Mikienės kapo.
/A†A / ANTANAS / KERYS / 1868 – 1951 // Įrašas akmeninėje plokštėje, pritvirtintoje prie metalinio kryžiaus iš vamzdžių. Viekšnių senųjų kapinių pietrytiniame kampe. — Bronislovo Kerio komentaras: Antanas Kerys — mano senelis, mano tetės tėvas. Daug metų gyveno vienoje ir kitoje sodyboje Pakalupės kaime.
/ KONSTANTINAS KERYS / 1905 10 19 – 1975 04 16 / BRONISLAVA JANKŪNAITĖ KERIENĖ / 1919 08 03 – 1995 01 12 / PRANAS KERYS / 1941 03 07 – 1993 09 17 / ONA KERYTĖ RAMONIENĖ / 1939 03 26 – 2010 09 22 // Tekstas antkapiniame paminkle Viekšnių naujosiose kapinėse. — Bronislovo Kerio komentaras 2016-04-16: Čia visa mano šeima.
JERZY I WERONIKA KERSZYNCY 1885 R. // Iš įrašo metaliniame kryžiuje Viekšnių bažnyčios šventoriuje.
JURGIS KERŠINSKIS † 1885 III. VERONIKA KERŠINSKIENĖ. EMILIJA BALTUTIENĖ. GIMĖ 1874 M. † 1937 M. 19 SPALIO // Metalinis kryžius akmenyje Viekšnių senosiose kapinėse. Iš įrašo metalinio kryžiaus akmenyje.
LEONAS AUGUSTINAS KYMANTAS 1842—1919. AMŽINĄ ATILSĮ DOVANOK JAM VIEŠPATIE // Iš įrašo antkapyje Viekšnių senosiose kapinėse. Nuotrauka Nr. 0348.
[AD]OMAS IR ELZBIETA KINCINAI [IR JU DUKTE] ELZBIETA KRAKIŲ KAIMO. ATMINTIS AMERIKONO KINCINO // Iš įrašo aptrupėjusiame betoniniame antkapiniame paminkle Viekšnių senosiose kapinėse.
/ KINČINAI / ELENA 1898 – 1988 / JONAS 1900 – 1964  // Iš įrašo antkapiniame paminkle Viekšnių Naujosiose kapinėse. Bronislovo Kerio komentaras: Tai Viekšnių fotografo ir jo žmonos kapas. Apie Joną Kinčiną yra žinių šioje knygoje. Taip pat šioje knygoje yra keli šimtai Jono Kinčino fotografijų kopijų.
/ A†A / JONAS / KINČINAS / MAIGŲ K. / M. 1830 M. SAUSO M. 30 / FUNDATORKA / JO ŽMONA / V. A. ŠIMKAI. // Tekstas antkapiniame paminkle Viekšnių Senosiose kapinėse. Gretimuose kapuose žmonės palaidoti 1930 metais. Šiame paminkle tekstas perrašytas dažais ir aiškiai matyti, kad mirimo metai pataisyti į 1830.
/ ALDONA 1927 – 2007 / JUOZAS 1926 – 2006 / KINDURIAI // Tekstas antkapiniame paminkle Viekšnių senosiose kapinėse.
/ A†A / ČIA ILSI KŪNAI / Jono KLIMO / « 1850 † 1924-I-26. / IR JO SŪNAUS / Prano KLIMO / † 1928-XI-20. // Tekstas antkapiniame paminkle Viekšnių senosiose kapinėse.
„SUSIMILEKYT, SUSIMILEKYT BENT JUS PRETIELIAI MANO” JOB. 19. ANTONINAI MIR 1914 M STANISLAVUI MIR 1916 M KNABIKAMS / VAIKAI - TIEVAMS // Įrašas didelėje akmeninėje antkapinėje plokštėje Viekšnių senosiose kapinėse, į rytus nuo Daugirdų koplytėlės. Tai pati didžiausia akmeninė plokštė šiose kapinėse.
A†A ČIA ILSISI URŠULA KNABIKIENĖ AM. 63 M. † 19 RUGS. 1932 M. PRAEIVI, SUKALBĖK A†A / FUND. O. KNABIKAITĖ // Tekstas, iškaltas Viekšnių kapinėse retame medžio formos akmeniniame paminkle. Viekšnių senųjų kapinių šiaurės rytų dalyje.
/ S . P / Barboras / KOLVinckie- / nes Mere / 12 D. Leipa /  1897 M. // Tekstas antkapiniame paminkle Viekšnių senosiose kapinėse: metalinio kryžiaus viduryje pritaisytoje apskritoje plokštelėje.
CZE EŁS KLEBONS TABOŁSKAS BAZNICZES BENEDIKTAS KONCEWICZE GIEMES 1836 M. 30 SPALE. MERE 1883 M. 8 D. KOWA. MIŁAS SKAITITOIAW TO RASZTA SUKALBIK UZ DUSZE 3 SWEIKA MARIYA YR UMZINA ATILSI. BOWA GIMEMA WEIKSZNU PARAPIYES // Iš įrašo antkapiniame metaliniame kryžiuje Viekšnių senosiose kapinėse. Nuotrauka Nr. 0317.
A†A ČIONAI ILSIASI KŪNAS PRANCIŠKO KONČIAUS 1935 M. DARGIŲ KM. // Įrašas skulptūros pagrinde. Viekšnių senosiose kapinėse. Skulptūra tikriausiai Šv. Pransiškaus. Buvo sutrupėjusi į gabalus. Paskui likę sveiki gabalai sulipdyti.
/ S†P / WŁADYSŁAW / KONDRATOWICZ / UR. 15 CZERW. 1824 R. / ZM. 9 LIST. 1903 R. // Tekstas antkapiniame kryžiuje iš juodo akmens Viekšnių senosiose kapinėse. Kryžių darė: R. Mickewicz. Szawle. Nuotrauka Nr. 0306.
/ MOKYTOJAI / VACLOVAS 1937 – 2004 / ONA NIJOLĖ 1936 – 2007 / KONTUČIAI // Tekstas antkapiniame paminkle Viekšnių senosiose kapinėse.
/ ONA 1845-1882 / JONAS 1840-1919 / KONTVAINIŲ / ŠEIMA / JUOZAS 1881-1928 / MARIJONA 1889-1935 / EUGENIJA 1926-1994 / EMILIJA 1917-2001 / EUFEMIJA 1923-20.. / ALBERTAS 1912-1913 / ALBINAS 1913-1921 / ALFONSAS 1919-2002 / JONAS 1925-2005 / PLŪGŲ KAIMAS // Tekstas antkapiniame paminkle Viekšnių senosiose kapinėse. — Bronislovo Kerio komentaras: Eufemijos Kontvainytės atsiminimai yra šioje knygoje.
[З]ДЪСЬ ПОКОЯТСА МОЩИ РАБА Б[О]ЖiЯ Е. Л. КОТЕЦА, РОД. 18 СЕНТ. 1826 Г. СКОН. 30 ЯНВ. 1887 Г. // Iš įrašo metaliniame kryžiuje Viekšnių senųjų kapinių pravoslavų dalyje.
CZONAJ YŁSA KUNAS MANA JUZAPA KRAWCZUNA. PRAŠOM SUKALBETE 3 SVEJKAS MARIJAS // Iš įrašo antkapiniame metaliniame kryžiuje Viekšnių senosiose kapinėse. Nuotrauka Nr. 0318.
PO DIDŽIŲ VARGŲ, GAUSIŲ DARBŲ IR SUNKIŲ LIGŲ ČIA RADO SAU VIETĄ: A†A ONA, PRANCIŠKUS IR SŪNUS ANTANAS KRIAUČIUNAI / ILSĖKITE RAMYBĖJE! / DUKTĖ ONA KRIAUČIUNAITĖ TĖVELIAMS IR BROLIUI / 1929 LIEPOS 20 D. // Tekstas ant akmeninio kryžiaus Viekšnių senųjų kapinių šiaurės rytų kampe. Yra visų trijų nuotrauka. Kapas ir paminklas aptverti tvirta metaline tvorele.
/ A † A / KAZIMIERAS / 1908 – 1973 / ANTANINA / 1910 – 2005 / KRYŽIAI // Tekstas antkapiniame paminkle Viekšnių senosiose kapinėse. — Bronislovo Kerio komentaras: Ilgai gyveno Viekšnių geležinkelio stoties namuose. Buvome pažįstami. Mano mama siūdavosi pas siuvėją Antaniną drabužius. Šioje knygoje yra Angelinos Kryžiutės-Poškuvienės atsiminimai.
FERDINAND KRONDORF GEB. 10 MAERZ 1815, GEST. 21 APRIL 1882 // Įrašas antkapiniame metaliniame kryžiuje kapinėse netoli Stočkų dvaro, kaimo, tvenkinio. Vieškelio Viekšniai—Pievėnai rytinėje pusėje, prie vieškelio. 1996 metais kitų kryžių nėra, kitų kapų nematyti.
EMILJA KRZCZONOWICZOWNA / UMARLA 21 PAZDZIERNIKA 1893 R. / W 79‑TYM ŹYCIA SWEGO. // Įrašas nulūžusiame akmeniniame kryžiuje Viekšnių senosiose kapinėse.
/ KRUTINIŲ ŠEIMA / KIPRAS / 1933 – 1973 / JUOZAS / 1904 – 1984 / MONIKA / 1906 – 2002 / ZITA / 1932 – 1979 / STANISLOVAS / 1935 – 2008 // Tekstai antkapiniame paminkle Viekšnių naujosiose kapinėse. — Bronislovo Kerio komentaras: Buvo artimiausi mūsų kaimynai, kaip ir Mačiai, Šiauliai. Pas Krutinius keletą kartų esu buvęs talkų pabaigtuvėse. Mano mama daugiau bendravo su Zita. Aš pats Krutinių vaikų beveik nepažinojau, nes jie buvo už mane vyresni ir jau gyveno kitur. Senatvėje Krutiniai atidavė mano mamai atliekamus baldus ir daiktus. 
REQUIESCAT IN PACE SACERDOS ANTONIUS LAKSZEWICZ. MORTUUS 1880 AN JANUARII 25. AETATIS 44 AN // Iš įrašo jau sulūžusiame metaliniame kryžiuje Viekšnių senosiose kapinėse. Nuotrauka Nr. 0279 (už L. Bužinskio kapo matyti nulaužtas metalinis kryžius).
/ A†A / KAZIMIERAS / 1898 – 1954 / ELENA / 1898 – 1998 / SŪN. VLADAS / 1929 – 1945 / LAUCEVIČIAI // Tekstas antkapiniame paminkle Viekšnių senosiose kapinėse. — Bronislovo Kerio komentaras: Kazimieras buvo mano tetės Kosto Kerio gerokai vyresnis pusbrolis. Mano tetė jaunystėje mokėsi pas Kazimierą šiaučiaus amato. Kazimieras žuvo užsidegus sunkvežimiui, kuriuo kaip keleiviai važiavo jis ir dar keli žmonės.
/ Darata Laucevičienė / 1886 – 1942 / Liūdi anūkai // Tekstas antkapiniame paminkle Viekšnių senosiose kapinėse. — Bronislovo Kerio komentaras: Jos mergautinė pavardė Doroti Bilert. Buvo vokietė. Ištekėjo už mano tetės mamos brolio Laucevičiaus Adomo ir tapo Darata Laucevičiene. Jos anūkai Bažadragiai.
ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ЛАЗАРЕВИЧЪ УРОЖД. СЫСОЕВА. РОД. 2 ОКТ. 1874 Г. СКОН. 29 АВГ. 1911 Г. ДОРОГОЙ ЖЕНЂ И МАТЕРИ ОТЪ БЕЗЪУТЂШНЫХЪ МУЖА И ДЂТЕЙ // Iš įrašo antkapyje Viekšnių senosiose kapinėse. nuotrauka Nr. 0381.
/ PRANAS LAZDAUSKAS / 1907 – 1981 / KAZIMIERAS LAZDAUSKAS / 1880 – 1966 / MARIJONA LAZDAUSKIENĖ / 1880 - 1975 / ONA LAZDAUSKIENĖ / 1913 – 2003 // Tekstai antkapiniame paminkle Viekšnių naujosiose kapinėse. Bronislovo Kerio komentaras: Mokytojas Pranas Lazdauskas tikrai dėstė man matematiką penktoje klasėje. Dar kažkada vadovavo darbams mokyklos dirbtuvėse. Gal dėstė matematiką ir kitose klasėse, bet jau nepamenu. Neteko man bent kiek artimiau su juo pabendrauti. Pasakojama, kad mokytojas Pranas Lazdauskas tuo metu buvo mokykloje pradėjęs rinkti senoviškas monetas ir kitokius eksponatus muziejui. Domėjosi augalais, vėliau parašė knygą „Stambiažiedės raganės“.
A†A. BARBORA LENGVENIENĖ 1900 M. † 1938-IV-30 // Įrašas antkapinio paminklo — skulptūros pagrinde Viekšnių senosiose kapinėse. Pietinėje pagrindo pusėje tekstas: ATMINTIS NUO VYRO. Nuotrauka Nr. 0342.
/ MARCINIJUS † 1938 / LENGVENIS / LIETUVOS KARIUOMENĖS / SAVANORIS (1918 – 1924) / KARININKAS // Tekstas antkapiniame paminkle Viekšnių senosiose kapinėse šalia paminklo Šv. Barborai.
A†A IEVAI LENGVENYTEI DIEVO BAŽNYČIOS IR DOROS MYLĖTOJAI † 1920 M IX-XI D. 58 METŲ AMŽIAUS. LAI BŪNA LENGVA LIETUVOS ŽEMELĖJ, O SIELAI DANGAUS KARALYSTĖJ. [LIŪD... FUND...] LENGVENIS // Viekšnių senosiose kapinėse. Ant akmeninio pagrindo Marijos skulptūra. Tekstas išbraižytas betoninėje plokštėje ant akmeninio skulptūros pagrindo. To pagrindo šone dar viena, mažesnė, plokštė su tekstu: A†A MARIJONAI LENGVENIENEI. MIRUSI 1894 M IV-XXIV D. Nuotrauka Nr. 0345.
WIECZNY ODPOCZYNEK PETRONELLI LEONOWICZOWEY † 30 SIERPNIA 1848 R. ŻYŁA LAT 24 // Iš įrašo metaliniame kryžiuje Viekšnių senosiose kapinėse.
/ Levitas Jonas / 1897 – 1979 / Levitienė Pranciška / 1901 – 1991 // Tekstai antkapiniuose paminkluose Viekšnių naujosiose kapinėse. B. Kerio pastaba: Apie mokytoją Joną Levitą yra tekstų šioje knygoje.
LIAUGMINAS PRANCIŠKUS LIAUGMINAITĖ URŠULĖ // Įrašas mediniame kryžiuje Viekšnių senosiose kapinėse.
LIEDZINSKIAI. PRANCIŠKUS 1813—1900. BEATA 1825—1905 // Įrašas betoninio kryžiaus plokštėje Viekšnių senosiose kapinėse. Nuotrauka Nr. 1014.
/ A. †. A / Čionai ils / kūnai Stani- / slavo ir On- / os Ligeikių / Ona mire 19- / 13 m. Pluogų / kaimo. // Tekstas antkapiniame paminkle Viekšnių senosiose kapinėse.
/ A.†A. / Ignacas ir Uršula / LIUTKEVIČIAI. / Antanas Marcijona / ir Uršula RUŠINAI. / Čekų kaimas / 1936 m. // Tekstas antkapiniame paminkle Viekšnių Senosiose kapinėse.
MIKOŁS LIZDENIS MIRE 21 WASERIA 1880 M. UMŽIAUS 70 M. // Iš įrašo antkapiniame metaliniame kryžiuje Viekšnių senosiose kapinėse.
MOGIŁA XIEDZA IERZEGO LODOWICZA ALTARISTY WIEKSZ. R. 18[...] // Iš įrašo antkapio plokštėje Viekšnių senosiose kapinėse, greta Stanislovo Racevičiaus kapo.
KUN. KLEBONAS JONAS LUKOŠIUS 1912—1983. VISA MANO VILTIS TAVYJE — JĖZAU, TAVIMI PASITIKĖJAU // Iš įrašo antkapiniame paminkle Viekšnių naujosiose kapinėse. Yra gyvenęs Viekšniuose, ten kur vėliau gyveno seserys Rupkaitės — Mažeikių g. Nr. 16 (arba 14). Namo nuotraukos Nr. 0988, 0989, 0990.
CZIONAJ ANT TOS WIETOS IŁS KUNAJ MARTINA BARBORAS IR ONNOS MACZIU UŽ DUSZES MUSU PRASZOM SUKALBIETI 3 SWEJKA MARIJA IR AMŽINA ATILSEJMA 1893 M. // Iš įrašo metaliniame kryžiuje Viekšnių senosiose kapinėse.
JOZEPAS MACŽUS MIRE 1882 M. GEGUZIES 28 D. AMŽIAUS 58 M. AMŽINO ATILSI // Iš įrašo sulūžusiame metaliniame kryžiuje Viekšnių senosiose kapinėse.
/ A. † A. / Cecilija / MAČAITĖ / † 1931. ir motina / Morta † 1935. / Svirkončių km. / Nuo ses. Monikos // Tekstas antkapiniame paminkle Viekšnių senosiose kapinėse.
/ CECILIJA / 1917 – 1998 / ANTANAS / 1912 – 1998 / MAČIAI // Dalis teksto akmeniniame paminkle Viekšnių senosiose kapinėse. Bronislovo Kerio komentaras: Mačiai gyveno Pakalupės kaime. Buvo artimiausi mūsų kaimynai, kaip ir Krutiniai, Šiauliai. Pas Mačius kambaryje ant sienos esu matęs tapytą ulono Antano Mačiaus paveikslą. Vaikystėje girdėjau kalbas, kad A. Mačius buvęs partizanas, bet parėjęs namo kai buvo paskelbta reabilitacija. Senatvėje Mačiai buvo geriausi mano mamos draugai, keisdavosi su mama dovanomis. Kai dar dariau popierines nuotraukas, buvau C. Mačienei padaręs kelis šventųjų paveikslus, fotografuotą maldynėlį.
GASPARAS MAČIUS 1919 – 1950 // Iškaltas kryžius ir šis tekstas naujame plokščiame akmeniniame antkapyje Viekšnių senosiose kapinėse.
/ A.†A. / Čia ilsisi / IGNACAS MAČIUS / † 1907 m. / Jo žmona EGNIEŠKA / ir dvi jų dukteris / BARBORA ir EGNIEŠKA / † 1910 m. / Gyvulių K. / 1933 26 VI // Tekstas akmeniniame antkapiniame paminkle Viekšnių senosiose kapinėse.
/ A†A / KUNIGAS / PRANCIŠKUS / MAČIUS / 1891 – 1978 / VIEŠPATIE, / TAVIMI PASITIKĖJAU. / NEBŪSIU SUGĖDINTAS / PER AMŽIUS // Tekstas antkapiniame paminkle Viekšnių naujosiose kapinėse. Bronislovo Kerio komentaras: Nežinau tiksliai, bet per mano gyvenimą kažkas iš namiškių lyg ir yra sakę, kad mane krikštijo kunigas Pranciškus Mačius, kurio aš niekuomet nebemačiau, nes jis sirgo ir daug metų gulėjo savo namuose Mažeikių gatvėje.
/ В ‡ П / Иван Маргалик/ 186? ‡ 1930 г. в память / сын отцу и всему / родству // Tekstas antkapiniame akmeniniame kryžiuje iš šviesaus akmens Viekšnių senųjų kapinių pravoslavų dalyje. — Bronislovo Kerio pastaba: Šviesiame akmenyje tekstą sunku teisingai perskaityti. Tarp raidžių ir metų gal yra sunkiai įžiūrimas pravoslavų kryžius. Gimimo metų paskutiniai skaitmenys nesuprantami. Be to, čia kompiuteriu kol kas negaliu teisingai nupiešti paminkle iškaltų pravoslaviškų kryžių. Šis akmeninis kryžius yra katalikiškas kryžius pravoslavui, kapinių pravoslavų dalyje. Dar ypatingas ir tuo, kad jo viršuje pritvirtintas nedidelis metalinis paveikslas, vienintelis šiose kapinėse. Amelija Urbienė 1980 metais rašė: „Prieš I pasaulinį karą Viekšniuose prie pat cerkvės buvo Narodnaja Cerkovnaja škola. Joje buvo 3 klasės. Mokytojai — Margoliko (rusas) ir Bimba (lietuvis). Mokykloje mokė tik rusiškai.“ Kaip rašė Mykolas Biržiška, mokytojas Mikalojus Margalikas mokytojavo Viekšniuose gal nuo 1906 metų. Čia gal būt palaidotas jo tėvas arba giminaitis.
/ A.†A. / Čia ilsasi Jonas / ir Pranciškonos. / Onos Onos. / Veronikos. Mar- / tinku. / K. Medželenkės. // Tekstas antkapiniame paminkle Viekšnių Senosiose kapinėse.
ANTANAS MAŽONAS 1908—1953 // Įrašas naujame akmeniniame paminkle Viekšnių senosiose kapinėse.
NATALIJA MAŽUKNIENĖ GIM. 4-I-1892 † 27-VII-1932. ATMINTIS NUO VYRO IR SESERS ONOS // Iš įrašo antkapyje Viekšnių senosiose kapinėse.
A.†A. TEODORAS MEIŠTAS GIMĖ 1871 M. BIRŽELIO 10 D. MIRĖ 1934 M. RUGPIŪČIO 5 D. // Iš įrašo antkapiniame akmeniniame kryžiuje Viekšnių senosiose kapinėse.
S.†P. CIONAJ ELS KUNAJ ISZ [PA]MELEJES BARBORAS MEMIENES. MILAS SKAJTITOJAU PRASAU SUKALBETI 1. SWEJ. MARIJE // Iš įrašo antkapiniame paminkle Viekšnių senosiose kapinėse — sulūžusio metalinio kryžiaus peršautoje arba skeveldros sugadintoje metalinėje plokštelėje. Nuotrauka Nr. 1024.
/ MIKAI / AUGUSTINAS / 1906 – 1977 / STANISLAVA / 1902 – 1977 / ILSĖKITĖS RAMYBĖJE BRANGIEJI // Tekstas antkapiniame paminkle Viekšnių naujosiose kapinėse. — Bronislovo Kerio komentaras: Stanislava Kerytė-Mikienė buvo mano tetės sesuo. Gyveno Kapėnų kaime, sodyboje prie kelio į vakarus nuo Kapėnų centro. Paminklą pastatė Bažadragis Juozas, Juozo. Vaikystėje likęs našlaičiu, Juozas keletą metų gyveno pas Mikus. Savo vaikų Mikai neturėjo.
JUZOPS MILESZKA † LAPKR. MIENESIE 1891 M. PRASZOM SOKALBIETY 3 SWEIKA MARIJA // Iš įrašo plačiame metaliniame, jau nulūžusiame kryžiuje Viekšnių senosiose kapinėse.
CIONAJ YŁSAS KUNAS MARIJONAS MILIESZKIENES. MERUSI 1890 M. ATSIDUKSIEK UZ DU. M. // Iš įrašo antkapiniame metaliniame kryžiuje Viekšnių senosiose kapinėse. Nuotraukos Nr. 0313, 0314, 0315.
/ A. † A. / URŠULA / MOLIENĖ / X 1939. – III. – 29. / Dėkingi vaikai. / Medželinke k. // Tekstas antkapiniame paminkle Viekšnių senosiose kapinėse. — Bronislovo Kerio komentaras: Molienė Uršė Medžialenkės kaime turėjo 24 hektarus žemės.
S†P FLORYAN MONCEWICZ UR. 4 MAJA 1829 R. ZM. 21 LUTEGO 1902 R. // Iš įrašo antkapyje Viekšnių senosiose kapinėse. Nuotrauka Nr. 0285.
DARYA MORO. ДАРIЯ ВАСIЛЬЕВНА МОРО РОЖД. ГР. ОЛСУФЬЕВА 1836 10 18—1911 08 25. „ВЂРУЮЩІЙ ВЪ МЕНЯ ИМЂЕТЪ ЖИЗНЬ ВЂЧНУЮ.” ІОАН. 6. 47 // Iš įrašo antkapiniame akmeniniame kryžiuje Viekšnių senosiose kapinėse. Nuotrauka Nr. 0379.
/ TAVADORIUS † / 1880 m. III-6 d. / PRANCIŠKA † / 1895 m. IX-28 d. / MOTUZAI / Milių km. //  Tekstai antkapinės skulptūros pagrinde Viekšnių senosiose kapinėse.
/ Buvai žiburys ir sudegei žmonėms / MOKYTOJAS / MATAS MOZŪRAITIS / 1912.X.12 – 1969.V.13. // Tekstai antkapiniame paminkle Viekšnių naujosiose kapinėse.
DOM [...] KSIONDZA BERNARDA NARKIEWICZA MANSIONARIA WIEKSZNIANSKIEGO. UMARL 18[62] ROKU SEPTEMBRA 9 DNIA. ZYŁ LAT 8[3] // Iš apdilusio, sunkiai perskaitomo įrašo lenkų kalba senoje akmeninėje antkapio plokštėje Viekšnių senųjų kapinių centrinėje, vidurinėje dalyje.
UŽTARK MUS PAS AUKŠČIAUSIAJI MYLIMOJI DUKRELE! // Įrašas betoninio antkapio (kapo aprėminimo) rytiniame (kojų) gale, prie pat žemės. Teksto šriftas iškilas, padarytas kartu su betoninėmis dalimis. Dalis teksto dar kartą paprastai ranka išbraižyta betone. Kapo vakariniame gale pastatytas didžiausias Viekšnių senosiose kapinėse akmeninis-betoninis paminklas: Iš akmenų sumūryta išgaubta siena įgaubtojoje pusėje nudažyta mėlynai ir yra fonas — dangus čia pastatytai Marijos skulptūrai su išraiškingu veidu. Žemiau, šalia Marijos, abiejose kapo pusėse stovi po angeliuką. Dėl kompozicijos, kad neužstotų mėlyno fono — dangaus, abu angeliukai turi tik po vieną sparną. Po skulptūra betoninė dažyta plokštė su kryžiumi, ornamentais ir tekstu: SVEIKA MARIJA DIEVO MOTINA. Pietinėje akmeninės sienos pusėje data: 1942. Vakarinėje (užpakalinėje) akmeninės sienos pusėje matyti betonuotas ir dažytas kryžius beveik per visą sienos aukštį. Paminklas Viekšnių senųjų kapinių šiaurės rytų dalyje. Nuotraukos Nr. 1013A, 1013B. Birutė Švažienė 2007 metais papasakojo: Čia palaidota Barboros Narušaitienės duktė Sigita Marija NARUŠAITYTĖ. 2008 metais radau paminklą atnaujintą: viskas perdažyta, abu angeliukai su abiem sparnais.
/ A.†A. / NOREIKIAI / ANTANAS 1876 – 1957 / TRAGIŠKAI ŽUVĘS SŪNUS / AUGUSTINAS 1922 – 1944 // Tekstas šeimyninio kapo Viekšnių senosiose kapinėse viduriniame paminkle. / NOREIKIAI / ALBERTAS 1908 – 1993 / BARBORA 1914 // Tekstas kairiajame paminkle. / TRAGIŠKAI ŽUVĘ BROLIAI / NOREIKIAI / ADOMAS 1942 – 1964 / ALBERTAS 1946 – 1994 // Tekstas dešiniajame paminkle. — Bronislovo Kerio komentaras: Apie Pakalupės kaimo Antaną Noreikį nežinau nieko. Vienas Antanas Noreikis yra buvęs pirmuoju Viekšnių viršaičiu. Negalėjau nustatyti, kuris Antanas Noreikis. Bandė tai išsiaiškinti ir Pranas Dargis, ir Benediktas Noreikis, bet ir jiems nepavyko. Pakalupės Antano Noreikio sūnus gal būt susisprogdino ant minos kai 1944 metų rudenį, einant frontui, gyventojai buvo išvaryti į Latvijos pusę. Kiti Noreikiai buvo geri mūsų pažįstami, o Albertas ir mano vaikystės draugas. Albertas buvo nužudytas Mažeikiuose. Tą savaitę aš buvau jį susitikęs. Jis džiaugėsi, kad jam pavyko kažką gauti savo gamyklai. Po kelių dienų, gal už tai, buvo nužudytas.
/ PRANCIŠKUS / NOREIKIS / 1939-02-24 – 2014-03-05 // Tekstas laikiname mediniame kryžiuje 2014 metais Viekšnių naujosiose kapinėse.
S.†P. MARIJA OLSEJKO UMARLA 1912 R. // Iš įrašo antkapiniame paminkle Viekšnių senosiose kapinėse.
[...] ВИКЕНТИЙ ФЁДОРОВИЧ ПАЦЫНА 1882-1939 [...] // Iš teksto akmeninio kryžiaus pagrinde Viekšnių rusų-pravoslavų senosiose kapinėse.
[...] S. P. ELŽBIETA PANCERZYNSKA UMARLA 18 KWIETNIA 1885 ROKU / MAJAC WIEKU LAT 60 [...] // Iš įrašo sudužusiame, į žemę susmegusiame marmuriniame kryžiaus pagrinde. Viekšnių senosiose kapinėse į pietus nuo kitų Pancerzynskių kapų.
CZIONAJ PAŁAJDOJEM MUSU TIEWA S. P. WALERYONA PANCERZYŃSKIA ISZ ASZWIENU — BUGIU. AMŽINA ATILSI DOUK JAM PONE! URODZIŁSIĘ 1825-GO ROKU KWIETNIA 23-GO DNIA. UMARŁ 1889-GO ROKU LUTEGO 15-GO DNIA. S. PAMIĘĆI WALERYANA PANCERZYŃSKIEGO ZIEMIANINA Z ASZWIAN. OSIEROCONA RODZINA // Iš įrašų metaliniame antkapiniame paminkle Viekšnių senosiose kapinėse. Nuotraukos 0319, 0333 (kairėje), 0334.
S. P. DR. FELIKS PANCERŽYNSKI. 1862—1914 // Iš įrašo didelėje antkapio plokštėje Viekšnių senosiose kapinėse. Nuotraukos 0335, 0336.
PANCERŽINSKIAI. VITOLIS 1852—1917. ADELAIDA 1850—1936 // Iš įrašo antkapiniame paminkle Viekšnių senosiose kapinėse. Nuotrauka Nr. 1014.
S†P WŁADYSŁAW PANCERZYŃSKI 1853—1921 // Iš įrašo antkapyje Viekšnių senosiose kapinėse. Kryžius padarytas iš geležinkelio bėgių. Nuotraukos 0337, 0333, 0334.
MOGILA S. P. LUDWIKA PANCERZYNSKIEGO RODZ 1774 UMARAL 1853 [...] // Iš įrašo akmeninėje antkapinėje plokštėje Viekšnių senosiose kapinėse netoli kitų Pancerzynskių kapų. Vardą galima perskaityti kaip LUDWIKA ir kaip LUDIWIKA.
A†A. MONYKA PARGAUSKIENE AMZ. 20 M. KELEIVI ATSIMINK KAD BUVAU, KAS ESI, BUSI KAS ESU IR ATSIDUKSEK PRIE DIEVO UZ MANE // Įrašas akmeniniame kryžiuje Viekšnių senosiose kapinėse.
S. P. LUDWIKS PAWLIKS. 1884. 23. LAPKR. SU. 2 DUKT. WIKTOR. IR BARBORA // Iš įrašo antkapiniame paminkle Viekšnių senosiose kapinėse — viduryje metalinio kryžiaus pritaisytoje mažoje plokštelėje.
SPOCZYWA W BOGU EMMA PAWŁOWICZÓWNA † 9 KWIETNIA 1856 R. ZYŁA LAT 17. EMMA PAWLAWICZAJTE † 1856 BALAND. 9 D. AMŽIAUS 17 METU / LANKIKIET CZIE MANI IR ATSIDUKSIEKIET UZ DUSZIE MANA ! // Iš įrašo antkapyje Viekšnių senosiose kapinėse, greta E. Paulavičiaus (1837—1894) kapo.
EDWARD PAWŁOWIEZ, UM. 1894 R. MARJA Z SZANIAWSKICH, PAWŁOWIEZOWA, UM. 1905 R. OD DZIECI // Iš įrašo antkapiniame kryžiuje Viekšnių senosiose kapinėse. Nuotraukos 0338, 0339, 0340.
A.†A. KAZYS PERMINAS 1870—1956. IŠTARNAVĘS VIEKŠNIŲ BAŽNYČIOJE ZAKRASTIJONU 36 M. IR MOTINA ANTANINA 1822—1906. [...] // Iš įrašo antkapiniame kryžiuje Viekšnių senosiose kapinėse.
URSZULA PERMINIENE MIRE 8. BALANDZE 1881 M. AMZIEUS 52 M // Tekstas metalinio kryžiaus antroje pusėje. Kryžius akmeniniame postamente. Viekšnių senųjų kapinių šiaurės rytų dalyje.
KUNA VIKTORIAUS IR ONOS POSZKU KUREI MERE PIRMAS 1876 M. 20. D. SAUSE ATRAS 1906 M. LAPKRISCE 1 D. MISAS SKAITITOIAU USZ DUSZE IU PRASZOM ATMINTE // Iš įrašo metaliniame kryžiuje Viekšnių senosiose kapinėse.
/ A † A / POŠKAI / JUOZAS 1933 – 2005 / ANGELINA / 1942 – 2014 // Tekstas antkapiniame paminkle Viekšnių senosiose kapinėse šalia Kryžių kapo. Šioje knygoje yra Angelinos Kryžiutės-Poškuvienės atsiminimai.
/ A†A / POŽERSKIS / PRANAS / 1882 – 1946 // Tekstas betoniniame antkapyje Viekšnių senosiose kapinėse. — Bronislovo Kerio komentaras: Čia palaidotas sklandytojo Požerskio Prano tėvas Požerskis Pranas, Stasio. Šioje knygoje yra aprašytas dokumentas, pagal kurį gimimo metai ne 1882, bet 1879. Paties sklandytojo Požerskio Prano (1927 – 2011) urna su pelenais atvežta į Viekšnius ir palaidota motinos kape Viekšnių naujosiose kapinėse.
/ SŪNUS PRANAS / POŽERSKIS / 1927 – 2011 // Tekstas atskirame nedideliame antkapiniame paminkle Prano Požerskio motinos šeimyninėje kapavietėje Viekšnių naujosiose kapinėse. Greta didesnis seniau pastatytas antkapinis paminklas Prano Požerskio motinai Onai Liaugaudienei ir jos šeimai: / URŠULA VAIČIENĖ / IGNAS IR ONA / LIAUGAUDAI /. — Bronislovo Kerio pastaba: Po Prano Požerskio antkapine plokšte 2012-06-06 palaidota urna su Anglijos aviatoriaus Prano Požerskio pelenais.  
/ A † A / FELIKSAS / PRANAUSKAS / 1849 – 1941 / TEŠVIEČIA JUMS AMŽI- / NOJI DIEVO ŠVIESA / Nuo sūnaus Kosto / Svirkončių km. // Tekstas antkapiniame paminkle Viekšnių senosiose kapinėse.
/ A.†.A. / PRANAUSKIENĖ / BARBORA / ILSĖKIS RAMYBĖ / JE! DĖKINGA DUK / TĖ DOMICELĖ / STRIPEIKIENĖ // Tekstas antkapiniame betoniniame kryžiuje Viekšnių senosiose kapinėse. Pranauskienė Barbora buvo Zubovo duktė.

1926. A.†A. JONAS IR PRANCIŠKONA RACEVIČEI IR JŲ GIMINĖ // Iš įrašo ant betoninio kryžiaus Viekšnių senosiose kapinėse. Ant to paties kapo antkapio: A†A. RACIAI. JONAS, BARBORA, ONA. ŽIBIKAI. Viduryje aukšto ir siauro kryžiaus dar niša, joje Marijos skulptūrėlė.
KUNIGAS STANISLOVAS RACEVIČIUS. 15 BAL. 1923 M. 99 M. AMŽIAUS // Iš įrašo antkapyje Viekšnių senosiose kapinėse.
/ A. † A. / ONA / 1872 – 1946. VI. 25. / JONAS / 1868 – 1941. XII. 8. / RACIAI. / Mylimiems tėveliams. / Nuliūdę vaikai. / Žalionės km. // Tekstas antkapiniame paminkle Viekšnių senosiose kapinėse.
RADAVIČIAI. KSAVERAS 1876—1940. GENOVĖFA 1884—1950 // Iš įrašo antkapiniame paminkle Viekšnių senosiose kapinėse. Nuotrauka Nr. 1014.
/ JUOZAPAS 1885 – 1945 / RAMANAUSKAS / MORTA ANTANAS / KRISTINAIČIAI / PADVARIU K-M. // Tekstai betoniniame kryžiuje prie dviejų kapų Viekšnių senosiose kapinėse.
/ RIMONIS / KAZYS / 1924 – 1995 // Tekstas antkapiniame paminkle Viekšnių naujosiose kapinėse.
S.†A. ČIONAI ILSOS KUNAI JONO ROČIO IR JO PRIETELKOS MARIJONOS PRAŠOME SUKALBĖTI UŽ JUOS SVEIKA MARIJA // Iš įrašo metaliniame kryžiuje Viekšnių senosiose kapinėse.
ZWŁOK[O]M S. P. JOZEFA I WIKTORYI RUKUJŹ[O]W 1858 R. POSTAWIONY // Iš įrašo antkapiniame akmeniniame kryžiuje Viekšnių senosiose kapinėse. Kryžiaus pagrindas apvalus.
A.†A. LIUDVIKAS RUŠINAS 78 M. AMŽ. ONA RUŠINIENĖ 74 M. AMŽ. MIRĖ 1939 M. PAVENČIŲ K. // Įrašas akmeniniame kryžiuje Viekšnių senosiose kapinėse.
/ A † A / SAKALAUSKŲ / ŠEIMA / ONA JUOZAS / ADOMAS STANISLAVA / PRANAS // Tekstas antkapiniame paminkle Viekšnių Naujosiose kapinėse. Nurašytas 2014-04-26.
Z KAWECKICH MARJA SYCIANKO 25. X. 1852—17. XII. 1936 // Iš įrašo antkapiniame akmenyje Viekšnių senosiose kapinėse.
A.†A. CZE IŁS KUNAS UNTONA SIDABRA 1904 // Užrašas ant metalinio kryžiaus pagrindo Viekšnių senosiose kapinėse. Kapo ir metalinio kryžiaus 2008 metais jau nebėra
/ A.†A. / ANTANAS / SIDABRAS / ì 1863.-X.-30. / X 1939.-IV.-18. / žm. Mort. užuojauta / Gyv. pri Viekšnių stot. // Įrašas antkapiniame akmeniniame kryžiuje Viekšnių senosiose kapinėse. / PRAEIVI, KAS TU – AŠ BUVAU. KAS AŠ – TU BŪSI // Įrašas to paties kapo antkapyje.
/ JOANA / 1921 – 2003 / ALBERTAS / 1917 – 1988 / SIDABRAI / DARIUS / JANAUSKAS / 1977 – 1988 // Tekstai antkapiniame paminkle Viekšnių naujosiose kapinėse.Bronislovo Kerio komentaras: Gyveno Pakalupės kaime, už kokio kilometro nuo mano tėviškės. Kai mano tetė namie turėjo įmonę, Albertas Sidabras dirbo toje įmonėje. Darė medpadžius. Aš dar ir gimęs nebuvau. Mane su savo tėvais Albertu ir Joana Sidabrais supažindino jų sūnus Antanas Sidabras, tapęs mano draugu visam gyvenimui.
JOZEPAS SIDABRAS MIRE 1882 M. MORCŻIAUS 9 D. // Iš įrašo nulūžusiame metaliniame kryžiuje Viekšnių senosiose kapinėse.
CZANAI ILSIS DËWUJE JONAS SYDABRAS STUDENTAS UNIWERSITETO GIMĖ 1855 M. SAUSIO 16 D. MIRĖ 1881 M. LËPOS 11 D. // Iš įrašo antkapiniame metaliniame kryžiuje Viekšnių senosiose kapinėse.
A.†A. PRANCISZKUS SYDABRUS. JO PAMILIJE. 1907 // Įrašas antkapiniame paminkle Viekšnių senosiose kapinėse. Metalinis kryžius akmeniniame pagrinde.
СТАТ. СОВЂТ. АЛЕКСАНДРЪ ИВАНОВИЧЪ СЫСОЕВЪ СК. 9 ДЕК. 1893 Г. АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА СЫСОЕВА СК. 6 ІЮНЯ 1908 Г. НЕЗАБВЕННЫМЪ РОДИТЕЛЯМЪ ОТЪ ДЂТЕЙ // Iš įrašo antkapyje Viekšnių senosiose kapinėse. Nuotrauka Nr. 0380.
/ Екатерина Александровна / Лазаревичъ / урожд. Сысоева. / Род. 2 Окт. 1874 г. / Скон. 29 Авг. 1911 г. / Дорогой женђ и матери / от безъутђшныхъ мужа / и дђтей // Viekšnių senųjų kapinių rusų-pravoslavų kapinėse. Tekstas išlikusioje kryžiaus Sysojevo dukteriai Jekaterinai Lazarevič dalyje. Nuotrauka Nr. 0381.
LENKIU GALVĄ DIDŽIAJAM SOCIALIZMO IDEALUI. POETAS LEONAS SKABEIKA. 1904—1936 // Iš įrašo antkapiniame paminkle Viekšnių senosiose kapinėse. Pirmojo, senesnio paminklo nuotrauka Nr. 0350.
НАРОДНЫЙ УЧИТЕЛЬ ІЮСТИНЪ ЛЮДВИГОВЪ СКУРАТЪ СКОНЧ. 4 ФЕВР. 1898 Г. [22 ...] ОТ СОСЛУЖИВЦЕВ // Tekstas metalinio kryžiaus akmeninio pagrindo plokštėje Viekšnių rusų-pravoslavų senosiose kapinėse. Dar keliuose rusų paminkluose prieš tekstą yra įrašyta raidė I.
ALFONSAS SPINGYS 1900—1951 // Iš įrašo antkapyje Viekšnių senosiose kapinėse.
JADVYGA STIRBYTĖ 1915—1995 // Iš įrašų naujame akmeniniame paminkle Viekšnių senosiose kapinėse.
/ A. † A. / STANKŲ ŠEIMOS / KAPAS / Ilsėkitės ramybėje / brangūs tėveliai ir / laukite mūs ateinant / Nuliūdę vaikai / Žibikų k. // Tekstas antkapiniame paminkle Viekšnių senosiose kapinėse.
/ A. † A. / JONAS 1870. – 1940. / URŠULA 1872. – 1943. / STELINGIAI / Rekėčių k. // Tekstas akmeniniame antkapiniame paminkle Viekšnių senosiose kapinėse.
A.†A. ČIA ILSISI ANTANAS MIRES 1953 IR EMILIJA STRA[K]ŠAI IŠ PABARŠKU KM. 1954 M. // Įrašas akmeniniame medžio formos paminkle Viekšnių senosiose kapinėse.
АНТОНЪ ОСИПОВИЧЪ СТРИГУНЪ * 10. ІЮНЯ 1862. † 21. АПР. 1912. // Tekstas Viekšnių rusų-pravoslavų senosiose kapinėse stovinčio metalinio kryžiaus vakarinėje pusėje. Rytinėje pusėje: ТОВАРИЩУ ОТЪ СОСЛУЖИВЦЕВЪ СТ ЛИБАВА-ТОВАРНАЯ. Nuotraukos Nr. 0387, 0992.
A.†A. CIA ILSIASI KUNAI IGNACO SVAŽO † 9 BAL. 1908. IR JO TEVĄ MIKOLO IR MARJONOS // Iš įrašo metaliniame, į akmenį įstatytame, kryžiuje Viekšnių senosiose kapinėse.
/ A. † A. / AGOTA ŠALTAITĖ / PURVĖNŲ K. / † 1932 m. sausio 1 d. / 30 m. amž. / ir AGNIEŠKA ŠIAULIENĖ / ŠALTAITĖ 28 m. amž. / Prašau sukalbėti 3 sveikamarijas. // Tekstas akmeniniame antkapiniame paminkle Viekšnių senosiose kapinėse.
/ A. † A. / ALBINAS ŠALTIS / 1899 – 1941 / ir jo sesuo / ROZALIJA / 1914 – 1934 / nuo žmonos ir dukters / Purvėnų k. // Tekstas akmeniniame antkapiniame paminkle Viekšnių senosiose kapinėse.
/ A † A / STANISLOVAS ŠIAULYS / 1906 – 1980 / ONA ŠIAULIENĖ / 1905 – 1983 / EUGENIJA ŠIAULIENĖ / 1933 – 1996 // Tekstai antkapiniame paminkle Viekšnių naujosiose kapinėse. — Bronislovo Kerio komentaras: Buvo artimiausi mūsų kaimynai, kaip ir Krutiniai, Mačiai. Šiaulių sodyba buvo lyg ir senojo Pakalupės kaimo pakraštyje. Laikotarpį dalis mūsų sodybos žemės, gal ir Šiaulių sodyba, priklausė Rekečių kaimui. Pas Šiaulius praleisdavau daugiausiai laiko. Ką nors veikdavau su Šiaulių vaikais Augustinu ir nebyliu Stasiu. Šioje knygoje nuotraukos 848, 849, 850.
PUNDATORIE / JUZAUS APOLONIE IR / JURGIS ŠIDLAUSKEJ / MELDŽIU SUKALBIETIE / TRIS SVIKA MARIJE UŽ DUŠ. // Tekstas, išgraviruotas plonoje, jau sulūžusioje metalinėje plokštelėje, pritvirtintoje prie metalinio kryžiaus akmeniniame postamente. Postamente iškalta data: 1907 M. Viekšnių senųjų kapinių šiaurės rytų kampe.
/ A. † A. / Jurgis ir / Magdalena / Šidlauskiai / ir jų giminė. / K. Purvėnų / 1927 m. // Tekstas akmeniniame antkapiniame paminkle Viekšnių senosiose kapinėse.
MOGIŁA S. P. AGNIESZKI Z LUTYKOW SZYMANSKIEY ROT: PRZEZYWSZY. LAT 69. [PRZENIOSA SIĘ DO WIECZNOSCI D. 5. F.] R. 1838 // Iš įrašo, iškalto antkapio akmenyje Viekšnių senosiose kapinėse. Antkapio akmuo iki 1998 metų daug metų buvo apverstas įrašu žemyn, įrašas apgadintas. [Spaudiniuose yra minimas Paliesių dvarininkas Liutikas. [...]. 1863 m. sukilimas Mažeikių apylinkių neaplenkė. Sukilėlius organizavo Bugenių dvaro savininkas Vandalinas Liutikas. [...]. K. Virpša straipsnyje „Saulė dabar kitokia...” (Pergalės vėliava. — 1960. — Geg. 25, 28) yra minėjęs Žarėnų dvaro dvarininkus Boleslovą Liutiką — lenkų mažumos atstovą seime, Zofiją Liutikienę, sūnų Zbignevą Liutiką, dukterį Vandą Liutikaitę].
/ Čia ilsiasi kūnai / A. † A. / Antano ir Barboras / Šimkų iš Dargių / 1921 m. / Antanas 1850 – 1926 / Barbora 1870 – 1930 / Jonas 1890 – 1958 / Vytautas 1930 – 1999 // Tekstas akmeniniame antkapiniame paminkle Viekšnių senosiose kapinėse.
/ ADA ŠIMKUTĖ DRULIENĖ / JONAS ŠIMKUS / 1884 – 1956 / IR JO ŠEIMA / EUGENIJA ŠIMKUTĖ / PLŪGŲ Km. // Tekstai antkapiniame paminkle Viekšnių naujosiose kapinėse.
ČIA ILS KUNS BENEDIKTAS ŠUIPIS. MIRE 1890 M. 20 GRO[...] DIENA 54 M. AMŽINATILS DOK JAM VIEŠPATIE. KOTRINA ŠIUIPIENĖ 75 M. AMŽ. † 191[5] M. GUDŲ KM. // Iš įrašo antkapinėje plokštėje Viekšnių senosiose kapinėse.
PO DAUGEL PROCIU IR VARGUN CZIONAJ I[L]S TADEUSZAS IR MARYONA ISZ BUTNORIA SZUJPEJ. SKAJTITOJAU RASZTU TUN ATSIDUKSIEK UŽ DUSZES JUN. TADEUSZAS GIMI 1792 M. LAPKRITE M. 6 D, O MIRI 1851 M. BIRZELE M. 2 D. MARYONA GIMI 1792 M. SPALIU M. 26 D, O MIRI 1850 M. LAPKRITE M. 16 DIENOJ // Iš įrašo antkapiniame plačiame metaliniame kryžiuje Viekšnių senosiose kapinėse. Nuotrauka Nr. 0320.
1824 M. LEJPA M. 4 D. GIM, 1885 M. RUGSIEJE M. 17 D. MIR. // Iš įrašo antkapiniame metaliniame kryžiuje Viekšnių senosiose kapinėse. Nuotraukos 0322, 0323, 0324, 0325. Kryžiaus antroje pusėje tekstas:
CZIONAJ ILS NEJ BAJORAS, NEJGI PONAS,
BET TYKTAJ UKININKAS SZUJPIS JONAS.
SZIS PAMENKLAS JAM NU BROLA MIKOLA,
UŽ JO MEJLE IR DOUTA MOKSLA SKOLA.
KUR JO DUSZE, TO ITNIWIENAS NE ŽINA,
TODIEL DIEVE! DOUK JEJ ATILSI AMŽINA.
ČONAI ILSAS KUNAI ŠULCZIU ANTONA IR URŠULAS AMZIAUS TURĖJO ANTANAS 63 M. MIRE 1898 M. RUGSIEJO 8. D. URŠULA AMZIAUS TURĖJO 69 M. MIRE 1911 M. GRIODZIO 24 D. MIELAS SKAITITOJAU UŽ ANŲ DUŠES PRAŠAU SUKALBIETI BIENT VIENĄ SVEJKA MARIJE IR VIENĄ AMZINA ATILSI // Iš įrašo metalinėje plokštelėje, pritvirtintoje prie antkapinio akmeninio kryžiaus Viekšnių senosiose kapinėse.
A.† A. ČION ILSA DZIDORIUS IR BARBORA [ŠURILAI] IR JŲ GIMINE // Sunkiai įžiūrimas įrašas akmeniniame kryžiuje Viekšnių senosiose kapinėse.
/ ŠUŠINSKAI / PRANAS / 1908 – 1960 / CECILIJA / 1908 – 1993 / BRATĖNAI / LEONAS / 1939 – 1995 / Liūdi artimieji // Tekstai antkapiniame paminkle Viekšnių naujosiose kapinėse.
/ A.†A. / ANTANAS / ŠVAŽAS / g. 1866. I. 2. † 1940. XII. 15. / ir jo žmona / ROZALIJA / g. 1882. IX. 4. / Palnosų k. // Tekstas antkapiniame paminkle Viekšnių senosiose kapinėse.
/ A. † A. / Antanas / ir Ona / ŠVIESAI / miręs 1936 m. / liepos 10 d. / Viekšnių m. // Tekstas antkapiniame paminkle Viekšnių senosiose kapinėse.
JONAS † 1925. IV. 28. ONA † 1931. XII. 9. TENIAI. DĖKINGI VAIKAI. MEDŽELINKĖ K. // Iš įrašo antkapiniame paminkle Viekšnių senosiose kapinėse.
/ MOKYTOJA / EMILIJA TĖVELIENĖ / 1899 – 1999 // Tekstas antkapiniame paminkle Viekšnių naujosiose kapinėse.
/ IGNAS TEVELIS / 1863 – 1946 / VIEKŠNIAI BIRUTĖS g. 16 // Tekstas naujame antkapiniame paminkle Viekšnių senosiose kapinėse.
/ EMILIJA / TOMKEVIČIENĖ / 1924 – 2004 / IR GIMINĖS // Tekstas naujame antkapiniame paminkle Viekšnių senosiose kapinėse.
/ ŪDRAI / IEVA 1915 – 2002 / POVILAS 1916 – 2001 // Dalis teksto antkapiniame paminkle Viekšnių naujosiose kapinėse. B. Kerio pastaba: Giedoriai mano tėvų ir brolio laidotuvėse.
A.†A. UŽ ANTONA UKANI. UZMIGO DIEVUJ KOWA 3. D. 1904 M. GEME 13. D. KOWA 1821 M. PRASŽAU SUNU IR DUKTERU NE UŽMIRSŽKET MANES. ISŽ MEILES SUNUS JUZAPAS PADARE ANT ATMINTEIS. UŽ D. T. SU. WE. POTERUS // Įrašas mažomis raidėmis metalinėje plokštėje prie metalinio kryžiaus akmens pagrinde Viekšnių senosiose kapinėse.
/ A. † A. / Antanas Marijona / ir Lucija / UNIKAI / Auka Tėveliams / Marijonos ir Zuzanos / 1940 m. / Meškelių K. // Tekstas antkapiniame paminkle Viekšnių senosiose kapinėse.
A†A. BARBORA UNIKIENĖ MEŠKELIŲ KAIMO 28 METŲ AMŽ. MIRĖ 1924. DOVENOK JAI VIEŠPATIE // Įrašas dideliame betoniniame kryžiuje Viekšnių senosiose kapinėse.
/ A † A / URBONAS JUOZAS / 1921 – 1983 / IR DUKRELĖ ASTRA / TU BUVAI MŪSŲ ŠEIMOS ŽIDINIO / ŠILUMA / NIEKAS MŪSŲ NEIŠSKYRĖ TIK / MIRTIS / MIRTIS MUS SUVES PAS DIEVĄ / AMŽINAI / LIŪDI ŽMONA IR VAIKAI / A † A / STEFANIJA / URBONIENĖ / 1923 – 2003 / DIEVE, / ARČIAU / TAVĘS. // Tekstai antkapiniuose paminkluose Viekšnių naujosiose kapinėse. — Bronislovo Kerio komentaras: Šioje knygoje yra Stefanijos Urbonienės atsiminimų.
PRAEIVI, KAS TU — AŠ BUVAU. KAS AŠ — TU BŪSI. NEPAMIRŠKI. PELAGIJA VAICIEKAUSKIENĖ. 22. IV. 1899. † 1. III. 1930. CHRIZANTA-GENOVAITĖ VAICIEKAUSKYTĖ. 25. VIII. 1927. † 15. VII. 1928 // Iš įrašo ant antkapinio paminklo obelisko Viekšnių senosiose kapinėse. Nuotraukos 0349, 0331, 0332.
ONA WAICKIENE MIRE 4. RUGPIUCZE 1897 M. AMZIEUS 46. // Įrašas metaliniame kryžiuje Viekšnių senosiose kapinėse.
A†A. JUOZAPAS IR ONA VAIČIAI IR JŲ GIMINĖ // Įrašas metalinio kryžiaus akmeniniame pagrinde Viekšnių senosiose kapinėse.
/ ČIA ILSI / VAIČIENĖ PETRONELĖ / 1889-1953 / LIŪDI DUKROS / ANTONAIČIŲ Km. // Tekstas antkapiniame paminkle Viekšnių Senosiose kapinėse. Nurašytas 2014 m.
A†A PRANAS VAIČIUS † 1928 M. VI. 8 D. PLŪGŲ KAIM. FUNDATORIUS J. ČIAPAS // Tekstas ant sulūžusio poliruoto akmeninio paminklo Viekšnių senųjų kapinių rytinėje dalyje.
CZIONAJ IŁS KUNAS KAZIMIERA WAJCZIAUS † 1886 M. SPAL. MEN. 30 D. MIR AMŽIAUS 60 M. // Iš įrašo antkapinio metalinio kryžiaus plokštėje Viekšnių senosiose kapinėse. Nuotraukos 0328, 0329, 0330.
ВАЛЯ / ПРОПАЛА НАДІЯ. ЗАБИЛОСЯ СЕРДЦЕ И ОЧИ ТАКЪ ПЛАЧУШЬ МОИ // Viekšnių rusų-pravoslavų senosiose kapinėse. Katalikiškas metalinis kryžius, vaizduojantis nupjautą medį ir atžalą. Tekstas ant pritvirtintos metalinės plokštės. Ant nupjauto medžio kelmo: 1894 Г.
/ VALIULIŲ / ŠEIMA // Tekstas antkapiniame paminkle prie takelio beveik viduryje Viekšnių senųjų kapinių. — Bronislovo Kerio komentaras: Leonas Virkutis savo atsiminimuose rašė: „Žmonės vertėsi kaip kas išmanė. Buvo grietininių saldainių, ant jų popierėlių šalia karvutės puikavosi užrašas: „J. Valiulio saldainių fabrikas”, nors to „fabriko” visi įrengimai — didelis katilas, keli samčiai, maišyklė, o „personalas” — pats „fabrikantas” su žmona.“
/ ВАСИЧЕВЫ / ИВАН ФИЛИППОВИЧ / 1911 – 1986 / ВЕРА СЕМЁНОВНА / 1918 – 2012 // Tekstas rusų kalba antkapiniame paminkle Viekšnių naujosiose kapinėse. B. Kerio pastaba: Čia palaidoti Viekšnių poetės Liudos Vasičevos-Bažadragienės tėvai.
/ ANTANINA VENCKIENĖ 1916 – 1999 / AUGUSTINAS ANDRIUŠKEVIČIUS 1914 – 2014 // Tekstas antkapiniame paminkle Viekšnių Senosiose kapinėse. Nurašytas 2014 m. — Bronislovo Kerio komentaras: Šioje knygoje yra Augustino Andriuškos atsiminimai. Augustinas Andriuška senatvėje draugavo su mano mama. Kartu važiuodavo dirbti į jam tuo metu priklausiusią sodybą Ramoniškių kaime. Įdomu, kad ir aš lankiausi toje sodyboje, bet senesniais laikais, kai joje dar gyveno pirmoji savininkė. Augustinas Andriuška, kol tik galėjo, šventadieniais apsirengdavo kostiumu, pasiimdavo lazdelę ir eidavo į bažnyčią. Kažkuriomis svarbiomis dienomis pasiimdavo magnetolą su įrašytais „Kalnais“ ir eidavo į Senąsias kapines. Čia sėdėdavo prie giminaičių kapų, klausydavosi „Kalnų“ ir pats giedodavo. Čia ir palaidotas, išgyvenęs beveik lygiai 100 metų.
/ ANDRIUS / VEREŠČIAGINAS / 1922 – 1978 / KORNELIJA / VEREŠČIAGINIENĖ / 1924 – 1973 // Tekstai antkapiniame paminkle Viekšnių naujosiose kapinėse. – B. Kerio pastaba: Kornelija Vereščiaginienė buvo Gutmonaitė iš Pakalupės kaimo kraštinės sodybos prie pat Viekšnių, netoli Sodo gatvelės.
/ VĖLAVIČIAI / EUFEMIJA 1898 – 1998 JONAS 1902 – 1987 // Tekstas antkapiniame paminkle Viekšnių naujosiose kapinėse. — B. Kerio pastaba: Pradinių klasių mokinių mokytoja, daugeliui ir pirmoji mokytoja Eufemija Vėlavičienė (1898-09-09 – 1998-05-07).
/ VILIUŠIAI / SOFIJA 1906 – 2006 / VACLOVAS 1909 – 2005 / ŽUKAUSKIENĖ / ANTANINA 1879 – 1955 // Dalis tekstų antkapiniame paminkle Viekšnių senųjų kapinių šiaurinėje dalyje. — Bronislovo Kerio komentaras: Kazimieras Simanonis 1999 metais rašė: „Buitiniame mokyklos gyvenime nepakeičiamas buvo mokytojas V. Viliušis. 1952 metais grįžęs iš tremties, jis buvo paskirtas staliumi, vėliau — darbų mokytoju, dirbtuvių vedėju, internato laikais pavadavo buhalterę. Tai auksinių rankų ir visapusiškų sugebėjimų, labai nuoširdus ir paslaugus žmogus, sugebėdavęs atlikti ir staliaus, ir tekintojo, ir santechniko, ir kitokius darbus. Jo rankomis arba jam vadovaujant buvo remontuojami baldai, atnaujinami žemėlapiai ir kitas mokomųjų kabinetų inventorius, stendai.”
/ A. † A. / JUOZAPAS 1864 – 1934 / BARBORA 1865 – 1934 / VILKAI / Mylimiesiems tėve- / liams sūnus / Pakalupė k. // Tekstas akmeniniame antkapiniame paminkle Viekšnių senosiose kapinėse.
A†A. ČONAI ILSES FAMILY VILKŲ MARCYONA PRANCIŠKUS ANTONAS IR MAGDELENA JUOZAS // Iš įrašo antkapiniame betoniniame paminkle Viekšnių senosiose kapinėse. Įrašo apačioje neperskaitomi, uždažyti metai. Antroje paminklo pusėje galima perskaityti tik: KAZIMERAS VILKAS. ŽIBIKŲ K.
CZE IŁS KUNAI KAZIMIERA IR ELZBIETAS WIRKUCZIU KURIE MIRE 1901 M. K. M. 25 D. WASARE PRAGIWENO 83 M. E. M. 3 D. KOWA PROGIWENO 70 M. MIŁAS SKAITITOJAU MELDU ATMINIMO UZ DUSZES JU // Iš įrašo metaliniame kryžiuje Viekšnių senosiose kapinėse.
/ A. † A. KUN. LEONAS / VIRKUTIS / 1894 VI – 1965 VI / VIENĄ KARTĄ MIRTI ŽMONĖMS SKIRTA / HEBR. 527 // Tekstas antkapiniame paminkle Viekšnių naujosiose kapinėse netoli nuo centre buvusio aukuro.
ČONAI ILSAS LIAONAS IR MAGDALIANA VIŠMENAJ IR JU VEJKAJ [...] // Iš įrašo metalinėje surūdijusioje lentelėje prie kito žmogaus kapo Viekšnių senosiose kapinėse. Vaikų vardai neįskaitomi.
UŽ DUSZE JONA WOLSKIA OMZENA ATILSI 1879. BENEDIKTA WOLSKIS PUNDATORIUS 1896 // Iš įrašų metalinio kryžiaus betoniniame pagrinde Kegrių kaime, pamiškėje. — Žinios aprašui: Volskių giminaičio Benedikto Noreikio. Nuotraukos Nr. 0879, 0880, 0881. Pasakojama, kad prie šio kryžiaus vaidendavosi.
CZONAI IŁS KUNAS KAZIMERA IR BARBORAS WOLSKE 1882 M. AMZINA ATILSI // Iš įrašo antkapiniame į akmeninį pagrindą įstatytame kryžiuje Viekšnių kapinėse. Kryžiaus akmeniniame pagrinde iškalta: IR KAZIME BARBORA CIONAI IŁS 1882. WOLSKIU FUNDACEIA. Kitoje akmens pusėje:
M 1879 K
M 1866 B
NUKANKINTAS VOLSKIS JUOZAS 1906—1943 // Iš įrašo naujame antkapiniame paminkle Viekšnių senosiose kapinėse.
/ A † A / Čia ilsiasi ramybėj / kūnai ANTANAS / MARIJONA / VOVERIAI / 1935 m. / Rekečių km. / IR JŲ VAIKAI // Tekstas ant betoninio antkapinio paminklo Viekšnių senosiose kapinėse.
CZE YLS KUNAJ JONA WOWERIE M 1882 GR. MARYONAS W M. 1888 M. // Įrašas metalinio kryžiaus vakarinėje pusėje. Viekšnių senosiose kapinėse, šiaurės rytų dalyje.
Dešinėje: / A.†A. / ZOFIJA / VOVERIENĖ / 1916 – 1985. 10. 21 / LIŪDI VYRAS, DUKROS / IR SŪNUS // Kairėje: / A † A / IGNAS / VOVERIS / 1909 – 1986 / LŪDI SŪNUS IR DUKROS // Žemiau viduryje: / STANISLOVAS / VOVERIS / 1941-1989 // Tekstai antkapiniame paminkle Viekšnių Naujosiose kapinėse. Nurašyti 2014-04-26. — Bronislovo Kerio komentaras: Kai buvau mažas, nueidavau į šalia mano tėviškės Pakalupės kaime buvusią gaisravietę. Ten dar buvo likęs kažkoks mūrelis, gal ir pamatų likučiai. Mėgau tenai žolyne sėdėti. Sako, kad seniau, kai gal dar nebuvau gimęs, ar gal dar buvau visai mažytis, tenai buvo Voverio sodyba. Tie Voveriai buvo mums pažįstami. Atrodo, kad Ignas Voveris buvo kiek statybininkas ir perstatinėjo mūsų tvartą. O dukra Zofija daug metų buvo Viekšnių bibliotekininkė. Vėliau bibliotekininkystės mokė ir mane.
ČIA ILSISI GARBĖS KANAUNINKAS KUNIGAS JUOZAPAS ZALĖSKIS 1838—1910. IŠBUVĘS VIEKŠNIŲ DŽIAKONU 38 M. VIEKŠNIŲ KLEBONU 41 METUS // Iš įrašo antkapiniame paminkle Viekšnių senosiose kapinėse. Nuotrauka Nr. 0279 (kairėje, tamsus).
S.†P. ČIE IŁS MIKOŁS ZAWADSKIS MERE 1899. M. 4 D. AM. 79 M. 1911. M. // Iš įrašo antkapiniame paminkle Viekšnių senosiose kapinėse.

Image

Kaip pradėti

  1. Archyve pradėti nuo gimimo metrikų, svarbiausias įrašas - tėvo pavardė
  2. Informacijos galima rasti ir kapuose - užrašai ant kapų paminklų
  3. Informacijos galima ieškoti ir internete

 

Daugiau
Image

Kiek randame informacijos

19 a. antroje pusėje metrikinių įrašų knygose rusų kalba buvo surašoma daug giminės istorijai svarbios informacijos.

Daugiau
Image

Paslaugos

Surinkus visus savo giminės genealoginius duomenis galima užsakyti genealoginį medį arba schemą. Rašyti

PavyzdŽiai