Žemaičių vyskupystės 1845 - 1847 m. gyventojų sąrašai

 

  Matydami didelį genealoginių duomenų stygių lietuviškame internete, nusprendėme patalpinti Lietuvos stačiatikių vyskupystės archyviniame fonde Nr.605 neseniai surastus ir, mūsų nuomone, labai įdomius 1846-1847 m. dokumentus su trisdešimt trijų Žemaičių Romos katalikų vyskupystės parapijų gyventojų sąrašais. Kol kas neturime galimybės išversti jų į lietuvių kalbą. Todėl nutarėme sukurti virtualų archyvą ir jame patalpinti nuskenuotus originalius dokumentus. Šie įdomūs genealogijos šaltiniai iki šiol ramiai sau gulėjo Lietuvos valstybės istorijos archyvo saugyklose ir genealogijos tyrinėtojams buvo beveik nežinomi. Tai visiškai suprantama, nes mažai kam galėjo ateiti į galvą ieškoti genealoginių duomenų apie Lietuvos gyventojus, kurių dauguma priklausė Romos katalikų bažnyčiai, XIX a. Lietuvos stačiatikių religinių institucijų archyvuose. O ir patys stačiatikių vyskupystės archyvinio fondo katalogai (apyrašai) yra nekokybiški, sudaryti apie 1956 m. prasta rusų kalba ir juose silpnai atsispindi archyvinių dokumentų turinys. Nesame tikri, ar šis fondas ir ateityje bus tinkamai sutvarkytas, nes dabartinė Lietuvos valstybės archyvų politika nėra nukreipta į informacinių sistemų kūrimą ir modernizavimą.
   
Šie sąrašai buvo sudaryti 1845 - 1847 m. po graikų - unitų bažnyčių uždarymo Lietuvos stačiatikių vyskupystės konsistorijos potvarkiu, siekiant nustatyti, kiek Žemaičių vyskupystės gyventojų vis dar išpažįsta graikų - unitų ir katalikų tikėjimą ir priklauso ne stačiatikių, o katalikų bažnyčių parapijoms. Matyt, analogiški sąrašai buvo ruošiami ir Vilniaus bei Seinų vyskupystėse, tačiau kol kas jų dar neradome.

    Sąrašai, inventorius yra sudaryti tuometinių katalikų bažnyčių klebonų rusų ir lenkų kalbomis. Nurodomi kaimai, dvarai, miesteliai, vienkiemiai, palivarkai ir pagal sodybas vardijami čia gyvenančių įvairių luomų gyventojų vardai ir pavardės. Genealogijai ypač vertinga tai, kad kai kurių parapijų klebonai nurodė ir ištekėjusių moterų mergautines pavardes, gyventojų amžių, ekonominį statusą (sodybos ar dvaro savininkas, samdinys, tarnautojas ir pan.).    
    Tikimės, kad informacijos apie savo senelius ir protėvius čia ras ne tik genealogijos „fanai“, genealogai - profesionalai ar savo krašto, kaimo ar miestelio istorijos tyrinėtojai, bet ir kiekvienas besidomintis savo šaknimis. Puikiai suprantame, kad perskaityti XIX a. rankraštį, tuo labiau rašytą lenkų ir rusų kalbomis, galės tik tie, kurie yra buvę archyvuose, tyrinėję senąsias bažnyčių metrikų knygas ir yra susipažinę su paleografija. Todėl siekdami nors šiek tiek palengvinti naudojimąsi, išvertėme gyvenviečių pavadinimus. Rėmėmės 1976m. Z.Noreikos ir V.Stravinsko redaguotu „Lietuvos TSR administracinio- teritorinio suskirstymo žinynu“.

Parengė ir fotografavo istorikė genealogė Sigita Gasparavičienė. Patalpinta gavus archyvo (LVIA) leidimą publikuoti. Visi failai djvu.

 

Batakių RKB 1846 m. parapijiečių sąrašas

2319 asmenų. Sudarytas kunigo administratoriaus K. Tautkevičiaus rusų kalba. Nurodytas kaimas, jame gyvenantys vyrai ir moterys, pateikiant jų mergautines pavardes, vaikus.
LVIA, F.605, Ap.8, B.68, L.189-218.
Gyvenvietės: Batakių miestelis, Tadaušavos dvaras, Gerviečių, Lankininkų, Eidintų, Melagiškės, Mickiškių, kaimai, Dugnų vienkiemis, Rikiškių, Steigvilų kaimai, Šiaudinės vienkiemis, Čiuteikių, Liaudginų, Pašešuvio, Ožnugarių kaimai, Paupynės vienkiemis, Varlaukėlių, Karklotės, Varlaukio bajorkaimiai, Skliausčių, Šveisčių, Minkšpaučių, Mišeikių, Juodpetrių, Vingiškių, Devynakių, Kasbarynų, Lomių kaimai, Asvyčių dvaras, Vėžlaukio bajorkaimis.

Betygalos RKB 1845 m. spalio 12 d. bažnyčios parapijiečių sąrašas

Sudarytas kunigo Jono Kulakausko (nurodytos ir moterų mergautinės pavardės, asmenų amžius nenurodytas).

LVIA, F.605, Apyrašas 8, Byla 48,  lapas 1-35, lenkų kalba

Gyvenvietės: Betygalos miestelis, Kudonių, Kuptynės, Nargėliškių kaimai, Liktėnų dvaras, Mažeikiškių, Būdų apyrubiai, Piktonių, Agelaičių, Steponkaimio kaimai, Budraičių dvaras ir kaimas, Aleknaičių, Meškupių, Užpušynių apyrubiai, Graužų palivarkas, Lelių dvaras ir kaimas, Šudkaimio kaimas, Kimantmedžio dvaras ir kaimas, Pryšmantų kaimas, Pagrubiečių apyrupis, Dičkaimio kaimas, Kymantų bajorkaimis, Saltragių bajorkaimis, Semaškiškių bajorkaimis, Jagučionių kaimas, Burbiškių dvaras, Maslauskiškių dvaras ir kaimas, Anžuolytės apyrubis, Burbiškių kaimas, Pukatniškių kaimas, Smulkiškės apyrubis, Vaškučių kaimas, Burneikių apyrubis ir dvaras, Vagupių kaimas, Dikvaniškių kaimas, Pakalniškių kaimas, Jančių kaimas, Aukštosios  Rociškės, Padubysio kaimai, Vandžių, Prysų apyrubiai, Ugionių bajorkaimis, Kaimelio kaimas, Lenkviečių  arba Rockiškės kaimas, Praciškių, Šimaičių kaimai,  Putrių dvaras, Antupių kaimas, Požečių dvaras, Darbutų bajorkaimis, Užvalionių, Kairių  bajorkaimis, Maskvitų dvaras, Berteškaičių bajorkaimis, Buniūnų apyrubis, Užpušynių bajorkaimis, Kasnylkaimio kaimas, Diržionių dvaras ir kaimas, Pakiršnovės kaimas, Jonaičių,  Mockūnų kaimai, Skirvaičių bajorkaimis, Paliepių, Lapkalnio kaimai, Pašinėnų, Maižių  apyrubiai, Pagynevės, Zacišių apyrubiai,  Ročių, Lepšiškės bajorkaimiai, Ilgižių dvaras ir kaimas, Pakiršnovio dvaras, Rimgailų bajorkaimis, Šokaičių bajorkaimis, Pracūnų, Butaičių kaimai, Butaičių, Gaidupių  apyrubis, Dirdiškių kaimas, Pašventupio apyrubis, Kejėnų kaimas, Maslauskiškių apyrubis, Litvinų kaimas, Paliepių apyrubis, Kratų apyrubis, Šilininkų, Milašaičių kaimai, Paluksčio dvaras, Vilaičių kaimas. Žemygalos bajorkaimis, Jurašų kaimas, Gojaus apyrubis. Gedvydiškės kaimas,Tarvydiškių apyrubis, Kupsčių bajorkaimis, Zvėgių, Tautušių kaimai, Šnipaičių , Šimkaičių, Pikčiūnų, Bernotų, Puknaičių kaimai, Skirmantiškės dvaras ir palivarkas, Ūturių kaimas ir palivarkas, Žabkalnio ir Nugarių apyrubiai, Armonų bajorkaimis, Švelnių, Pakiršnovės, Dvarviečių, Navininkų, Pusdvario kaimai, Poškaičių dvaras ir vienkiemis.

Gaurės RKB 1845 m. parapijiečių sąrašas

1466 vyrai, 1533 moterys. Sudarė Gaurės bažnyčios klebonas Rev.Janutavičius. 
LVIA, F.605, Ap.8, Byla 43, l.1-30, lenkų kalba.

Gyvenvietės: Gaurės miestelis, Burbiškiai, Legarstinė, Jukniškiai, Užvėjai, Dvarviečiai, Balandžiai, Gauraičiai, Puikiai, Zaltriškiai, Alksnupėliai, Baltušaičiai, Padrūtupiai, Platkepuris, Trąklaukis, Milgaudžiai, Kunigiškiai, Liutkaičiai, Liperiškiai, Šiauriškiai, Libiškiai, Milgaudžiai, Vežaičiai, Pasalupiai, Puikiai, Sakalinė, Pameižiai, Meškai, Milaičiai, Globiai, Paįkojė, Juraičiai, Vigaviškiai, Dargaičiai, Stirbaičiai, Senasis Pašaltuonis, Eimantai, Sarapiniškiai, Pašaltuonio dvaras, Padvariai, Rudžiai, Aneliškė, Drūtaviškiai, Gaurės dvaras, klebonija ir ligoninė.

Girdiškių RKB 1846 m. parapijiečių sąrašas

2644 asmenys. Sudarytas kunigo P.Stankevičiaus rusų kalba. Kaimai, gyvenvietės ir jų gyventojai, nurodytas jų amžius.
Gyvenvietės: Girdiškių miestelis, Maldūnai, Klabai, Antininkai, Kvašiai, Cipkiškiai, Kazokai, Šaknynė, Gadeikiai, Kumečiai, Dubai, Palyženis, Mykolaičiai, Pilsudai, Pliupiai, Padvariai, Žakaimė, Pabambiai, Juškaičiai, Lauraičiai, Dvarviečiai, Žadvainiškiai, Melnikai, Dvyliškė, Sodaliai, Bertynai, Patulė, Ruibiškė, Ringaliai, Gaubtys, Mankaičiai, Vanagiškiai, Vytogala, Pabremenis, Būbliškė, Paupynalė, Kliūkiai, Povikvietė (Pavietava?), Miškiniai, Upynos miestelis ir dvaras, Galvyčiai, Gudirvės, Kalveliai, Požerė, Tūjainiai, Lingės, Lingės ferma, Girdiškės dvaras, Kalčio kalnas, Antininkai, Upynos klebonija
LVIA, F.605, Ap.8, B.68, L.163-187

Janapolės RKB parapijiečių sąrašas, 1845 m.

Sudarė kunigas Grinevičius, lenkų kalba
Gyvenvietės: Šloviai, Eidžiotai, Janapolė, Baltlaukis.
LVIA, F.605, Ap.2, B.718, l.1-14.

Kantaučių RKB 1846-01-02 parapijiečių sąrašas

Sudarytas klebono Rev. Adomo Nevedavičiaus. 651 vyrai, 716 moterų, 173 berniukai ir 185 mergaitės.

LVIA, F.605, Ap.8, B.51, L.96-107, lenkų kalba


Gyvenvietės
: Kantaučių miestelis, Marčių, Sausdravėnų, Vydeikių, Kepurėnų kaimai, Kepurėnų dvaras, Žlibinų kaimas ir dvaras,  Rimučių bajorkaimis, Varnaičių, Degučių, Smilgių, Liknos, Paminijos, Sendvarių, Užpelių kaimai, Užpelių dvaras, Paminijų, Gaižupių, Usėnų kaimai, Kantaučių dvaras, Žvirždalių, Purvaičių kaimai, Medingėnų dvaras.

 

 

Kelmės RKB 1845 m. parapijiečių sąrašas

Apima 6711 asmenis. Sudarytas kunigo Narkevičiaus. Lenkų kalba. Nurodytos gyvenvietės, sodybos, ten gyvenantys asmenys, ištekėjusių moterų mergautinės pavardės.
LVIA, F.605, Ap.8, B.51, L.126-144.

Gyvenvietės: Dikšiai, Gedkančiai, Pupsčiai, Nirpliai, Tarvainiai, Maneikiai, Aukštpamedžiai, Pučkoriškė, Žvilgiai, Jukniškė, Gruzmedžiai, Pagerupiai, Pusdvaris, Kaniūkai, Pašiaušė, Padubysys, Šedvydžiai, Burbaičiai, Rupeikiškiai, Ryliškė, Grimziai, Grimzeliai, Noreišiai, Paukštininkai, Antanava, Karčiupis, Kambarėliai, Kambariai, Darbučiai, Paulišiaii, Staniuliai, Suvartuva, Reibiai, Aukštuoliai, Serafiniškė, Panūdžiai, Gaugariškiai, Burai, Kryžbarkas, Degučiai, Pažerys, Panendriai, Moteikiai, Kušleikiai, Sutkiai, Minergiai, Paberžiai, Paramotis, Paliepiai, Varpena, Krisiai, Burbaičiai, Žukiškiai, Pakražantokai,  Prušinskiai, Polukojus, Čėsniškė, Elvyravas, Milovidovo paštas, Gedvainiai, Pažvarkulis, Pakražantokai, Paskerdinis, Preikurai, Vargeniškė, Dirvoniai, Kalneliai, Janaučiai, Mickiai, Kochaniškė, Laukiai, Raskilynė, Paprudžiai, Notėnai, Kuršai, Mažūnai, Padoliai, Palšiai, Varvyčiai, Pakalniškiai, Gailaičiai, Pliuškaičiai, Grybiškiai, Beržinė, Bulkai ?, Žebriai, Laukoduma, Kubiliškiai, Romaškiškė, Pažerys, Noruišiai, Pužai, Gaštynai, Gaštynų dvaras, Pliuškaičiai, Pliuškaičių dvaras, Velbianka, Lašinskiai,  Kotlevščyzna, Pakėvis, Sirvydų dvaras, Kipšiai, Montautiškiai, Kotlevščyzana,  Kelmės miestelis, Verpena, Ūta, Gineikiai, Šardankščiai, Dankšiai, Graužikėliai, Kalnai, Graužikų palivarkas, Aukštmiškiai, Žeimaliai. Miežaičiai, Miežaitėliai, Ševeliškės, Burlokiškės, Palšiai, Dvariškiai, Knašiai, Varvaliai, Knašiai, Laukodumos palivarkas,  Naujoji Kelmė, Kelmės dvaras, Vargeniškė, Nirpliai, Paprudžiai, Kelmės reformatų klebonija.

Kražių RKB 1844-1845 m. parapijiečių sąrašai

Sudarytas klebono kun. Butauto. 4257 asmenys. Nurodytos gyvenvietės,  sodybvietės, šeimos,  giminystės ryšiai.
Rusų kalba
LVIA, F.605, Ap.8, B.51, L.84-107

Gyvenvietės: Kražių miestelis, Janapolė, Varlakojai, Ežeriukai, Jasnagurka, Linkaučiai, Gedminiai, Spingė, Kupriškiai, Kepaliai, Giedrupiai, Lingaviškis, Žukaičiai, Šaltropiai, Vaišviliškiai, Pamedžiokalnis, Oriškės, Kalniškiai, Jankiškė, Jankiškės dvaras, Paginskių kaimas ir dvaras, Būtvilai,  Plompė, Gelžė, Giedrupiai, Pagiai, Daukintiškė, Albinavas, Klėtiškė, Šerpiškė, Burčiškė, Radiškė, Linkaučių dvaras, Syderiškiai, Adampolė, Obelynas, Songailiškė, Kavoliškė, Akmenių kaimas ir dvaras, Ganyprava ( Baikausko), Pupėnai, Bielskiškiai, Vištotiškė, Didlaukis, Mietkalnis, Pakalniškė, Dvarviečiai, Burbiškė, Dausyniškė, Pakupriai, Ganyprava (Tiškevičiaus), Lyvoniškiai, Butkiškė, Kiaunariškiai, Sodalė, Išliniškė, Juodeikiai, Rimbartiškė, Petkiškiai, Pakražantis, Šuneliai, Pageliškiai.,  Daugėliškė, Pakražančio kaimas,  Katiliškė, Savitiškė, Slabada, Kalviai, Jautakiškiai, Patlė?, Valpainiai, Burniškė, Vileikiai, Bumbuliai, Jauniškė, Želziai?, Užmedžiai, Adomaičiai, Budraičiai, Užmargė, Paplūsčiai, Dailydiškė, Adolfavas, Gerletiškė, Spingė, Grumbliai, Padvarninkai, Kalniškiai, Plūščios, Pamelnica, Kasčiukai, Žiauberiškės, Sodalė, Paplūščiai, Karyznos, Lenkviečiai, Burniai, Vaišviliškiai, Brukaliai, Šventragiai (kaimas ir dvaras), Kaupai,  Žiauniai.

Kruopių RKB 1844 m. parapijiečių sąrašas

Sudarytas kunigo J.Strachovskio Nurodytos gyvenvietės, sodybos, asmenys, jų amžius. Rusų kalba.
LVIA, F.605, Ap.8, B.51, L.108-126

Gyvenvietės: Albrechtavo dvaras, Kruopių miestelis, Saunoriai, Dovydžiai ,Laumėnai, Dulbiai, Pailiai, Šliupščiai, Strumyliškės, Narčiai, Kušleikiai, Gaižaičiai, Padarbiai, Žukančiai, Spalgiai, Rudausiai, Šarkalai, Šventupiai, Rudeliškiai, Pleikiai, Pakalniškiai, Mergeluičiai, Pagerviai, Rukaičiai, Saunoriai, Bražiškiai, Gembūtės, Kryžkelis, Gerykiškiai, Vilkaičiai, Sienlaukis, Kviečlaukis

Vertimas į lietuvių kalbą - Deividas Mikštas "1844 m. Kruopių parapijiečių sarašas"

Kurtuvėnų RKB 1847 m. parapijiečių sąrašas

738 sodybos. Sudarytas klebono J.Vaitkevičiaus rusų kalba.
Gyvenvietės: Linartai, Žadvainiai, Valaičiai, Pašvinės, Margės, Vilkiškiai, Vainagiai, Jautmalkė, Naisiai, Gumbučiai, Gailiškė, Glebetiškė, Trumpučiai, Kvedariškė, Gedminiškė, Sodeliai, Zuikiškė, Pagervinė, Krasnogališkė, Sodeliai, Skaudviliai, Rimučiai, Pašventupė, Pabijočiai, Karauskiai, Kaušai, Pamantlindžiai, Mančiai, Padūksčiai, Mikuliškė, Targauskiai, Varanauskiai, Jautmalkė, Seliaviškiai, Stibriškė, Vabališkė, Maskvytėliai, Degliai, Knašiai, Mekiai, Beinoriškė, Paraudžiai, Žalpeliai, Padubysis (miestelis, dvaras, palivarkas ir kaimas), Šilo Padubysis, Goriškės, Juškaičiai, Padegliai, Bernotai, Pagervinė, Rimeikiai, Jankaičiai, Jaščina, Juškaičiai, Skurviai, Bubiai, Meškiai, Raizgiai, Jakštaitėliai, Briešlaukis, Jakštaičiai, Gervinė, Viekvedžiai, Sauginiai, Tirelkos, Filipiškė, Gaštynai, Bulėnai, Bunioniai, Bubių paštas, Mikniškė, Padubysis, Slišai, Dzidai, Trociškė, Valakai, Lukšiai, Jusaičiai, Liškai, Jagminai, Vilaičiai, Slišai, Smilgiai, Purvinė, Zacišė, Kanapinė, Vileikiai, Žylakiai, Tvibiai, Minaičiai, Padubysis, Padvarninkai, Gardai, Švilpiškė, Badauskiai, Višgiai, Dauginiai, Šeškinė, Valaičiai, Gila, Rimšiai, Molinė, Užvyžiai, Kaulakiai, Gudaičiai, Galminaičiai, Tyrelka, Pašimšė, Siraičiai, Paulišiai, Spudžiai, Kiaunoriai, Eiguliai, Peldžiai, Paleikiai, Jagminiškė, Padurupiai, Miežučiai, Gedvilaičiai, Mažulaičiai, Railaičiai, Sidoriškė, Minginčiai, Stulgiai, Kaituliai, Meižiai, Meižikai, Kantučiai, Žukiškės, Mielaičiai, Spitkiškė, Pikužiai, Burkšai, Rimkiai, Pakalniškė, Taručiai, Brazinskiai, Vilaičiai, Pikeliškė, Voveriškė, Šležiškė, Cedroniškė, Traulėnai, Vilnoniškė, Gilvyčiai, Mingėliai, Užkalniai, Noliškiai, Pavėkai, Gabrijolė, Blusiai, Žinduliai, Daubakiškiai, Stonaičiai, Šemetiškiai, Žilaičiai, Gilvyčiai, Užgaušė, Kuiliai, Bunokiškė, Šalpirčiai, Burbesai, Sodaičiai, Kleiniai, Orvydiškės, Girnikai, Pociškė, Dziukai, Ginčiai, Rozgeliai, Kybarčiai, Abšrujai, Griškiškės, Akmeniškė, Jautmalkė, Raudsparnė, Padegliai, Pašiaušė, Bagdoniškė, Pakapė, Montvydavas, Gastyniškiai, Vaišnagala, Vaišnagalėlė, Giedriai, Normančiai, Šukiai, Gilvydžiai.
LVIA, F.605, Ap.8, B.68, L.94-128v.

Laukžemės RKB parapijiečių sąrašas, 1844 m.

742 asmenys, rusų kalba

Gyvenvietės: Laukžemė, Sausdravai, Sereikai, Senoji ir Naujoji piltis, Lendimai, Benaičiai, Žyneliai, Memaičiai, Kalgraužiai.

LVIA, F.605, Ap.2, B.723, l.199-217.

Lenkimų RKB 1845 m. parapijiečių sąrašas

Sudarytas 1845m. kunigo Bonaventūro Magranavičiaus rusų kalba.
Gyvenvietės: Lenkimų miestelis ir kaimas, Sriauptai, Kuksinė, Margininkai, Žemytė, Juodeikiai, Pakalniškiai, Pelagija, Medininkai, Žirnikai, Pliauginiai, Večiai, Litvinai, Kalviai, Semeniškiai, Veitai, Jazdučiai.
LVIA, F.605, Ap.2, B. 723, l.180-199.

Mosėdžio RKB parapijiečių sąrašas, 1845 m.

rusų kalba, sudarė kunigas Staškevičius.

Gyvenvietės: Mosėdžio miestelis, Naujukai, Šileliai, Šaukliai, Šatraminiai, Palšiai, Žalgiriai, Šekai, Ledžiai, Igariai, Daukšiai, Šakaliai, Kernai, Baksčiai, Kusai, Budriai, Simaičiai, Tauzai, Udraliai, Plaušiniai, Gaubės, Kumeliai, Nevočiai, Giršinai, Krakės,  Tėveliai, Mikulčiai, Virbalai, Būdvietė, Areliai, Berniškiai, Vengriai, Rukai, Gandlaukė, Palaukė, Žebrokai, Kumeliai, Šniukštai, Šerkšniai

LVIA,F.605, Ap.2, B.723, l.1-24.

Onuškio RKB (darb. Rokiškio rajonas) gyventojų - katalikų sąrašas, 1840 m.  

 Gyvenvietės:
Onuškio dvaras ir miestelis, Užubaliai, Juozapavas, Posadninkai, Gaidžiabalė, Ginotai, Remeikiai, Brumeliškiai, Patilčiai, Jutkiai, Kiemiškiai, Generališkis, Apšukalniai, D.Prūseliai,  M.Prūseliai, Mandagiškis, Trakeliškiai, Vyžuonėlės, Sielčiškiai, Teklinė, Ivoniškiai, Naujasodė, Kraštai, Leoniškis, Valiūniškis, Sidabrinė, Bryzgiai, Pajuodupiai, Raišiai, Gargažinė, Didsodė, Patrakiai. Rusų kalba.

LVIA,F.669,AP.2, B.688, l.1-5.

Pagramančio RKB 1846 m. parapijiečių sąrašas

Apima 1985 asmenis. Nurodomas jų užsiėmimas, moterų mergautinės pavardės. Sudarytas Pagramančio bažnyčios  klebono Adomo Grakausko lenkų kalba.
Gyvenvietės: Lylavėnų, Paulinauskų kaimas, Tamošaičių, Alijošiškės kaimas ir vienkiemis, Burkėnų vienkiemis, Andriejaičių, Pūtvės, Romės Lauko , Kreivių kaimai, Vadminiškės vienkiemis, Tučių kaimas ir palivarkas, Matuliškės ir  Griaužų vienkiemiai, Lapių, Šakviečio kaimai ir dvaras, Karapolės kaimas ir dvaras, Mykoliškių kaimas,  Ridikiškės palivarkas, kaimas ir vienkiemis, Meškinės palivarkas, Zuikiškės palivarkas, Sutkų kaimas, Invalizdo kaimas, Užbudupės vienkiemis, Getkonių kaimas, Mažonų dvaras ir kaimas, Padvarninkų vienkiemis, Nendrinių vienkiemis, Šaukėnų kaimas, Sungailiškių dvaras ir kaimas, Ringių dvaras, Venckaičių kaimas, Matiškių kaimas, Jocių dvaras ir kaimas,  Siaurakampio kaimas, Bridgaurio vienkiemis, Genių, Gudlaukio kaimai, Pagramantėlių kaimas, Pagramančio miestelis, Vinijos vienkiemis.
.LVIA, F.605, Ap.8, B.106

Pašilės RKB 1845 m. parapijiečių sąrašai

1845 asmenys. Sudarė kunigas M. Varanavičius. Rusų kalba
LVIA, F.605, Ap.8, B.50,L.1-13

Gyvenvietės: Pašilės miestelis ir dvaras, Paspąstis, Aukštosios Pašilės dvaras, Acecinai, Baltrušiškiai, Paluigniai, Skęstiškė, Dargiškė, Beračkos, Putramanetiškė, Klibaliai, Burbiškė, Keimarinė, Paalksniai, Kepališkiai, Kupšeliai, Vilkaušai, Yvoliai, Paalksniai, Spirgiai, Paginskiai?, Papleksniai, Bukantiškė, Karklėnai, Ėjučiai, Eidintiškiai, Beržapolis, Vabaliai, Pečiuliai, Karklėnai, Paraudžiai, Beržai, Palentinis, Rukšiai, Spingė, Vašilėnai, Naborovščizna, Paspąstis, Senoji Bukantiškė, Bukantiškė, Bukantiškės dvaras, Padubulis, Getautiškė, Baltrušiškiai, Kareivos, Vėjos, Šilgalis, Tamkiai, Tamkių dvaras, Liauda, Karklėnaliai, Ruška.

Pikelių RKB 1846 m. parapijiečių sąrašai

sudarytas klebono Vincento Bartkevičiaus lenkų kalba.
Nurodytos gyvenvietės, asmenys, jų luomas, sutuoktinių mergautinės pavardės.
LVIA, F.605, Ap.8, B.44, L.4-32

Gyvenvietės: Pikelių miestelis, Giniočių bajorkaimis, Ritinės dvaras, Bataičiai, Palūšė, Dautarai, Kentaučiai, Naudvarė, Mažųjų Juodeikių dvaras ir kaimas, Gražiai, Jurkiai, Anapolis, Padarbai, Kuodžiai, Didžiųjų Juodeikių dvaras, Petrelių, Bukančių, Kukių, Dapšių  bajorkaimiai, Pikelių klebonija

Platelių RKB 1845 m. parapijiečių sąrašas

Sudarytas klebono Antano Janikavičiaus. Surašyti 4748 asmenys, nurodant gyvenamą vietą pagal sodybas, luomą ir amžių.
LVIA, F.605, Ap.8, B.45, L.1-52

Gyvenvietės: Platelių miestelis, špitolė, altarija ir klebonija, Medsėdžiai, Plokščiai, Babrungėnai, Laumulenkiai, Grigaičiai, Godeliai, Stirbaičiai, Gilaičiai, Zobielai, Dovainiai, Užpelkiai, Paežeriai, Virkšai, Uogučiai, Visvainiai, Pučkoriai, Lioliai, Pupkuliai, Kadaičiai, Šateikiai, Rūdaičiai, Kadžiai, Kentai, Atlaužai, Gedžioniai, Kruopiai, Mikytos, Jockiai, Apašretai, Mačiūkiai, Pamedinčiai, Beržoras.

Plungės RKB 1845 m. parapijiečių sąrašas ir kaimų gyventojų statistika 

Sudarytas kunigo Rev. Jurgio Karvelio 
LVIA, F.605, Ap.8, Byla 46, L.1-56, lenkų kalba

 Gyvenvietės: Plungės senasis ir naujasis dvaras,  miestelis, klebonija, altarija, ligoninė, Truikių, Ruodaičių, Plaičių, Kazanų, Gimbučių, Berenių, Užupių, Pauošnių, Kėkštų, Božių, Nugarių, Juodeikių, Tarvainių, Stanelių, Šlepečių, Dilpšių, Punčių, Sodalių, Merkelių, Kepurėnų, Pakiršnupio, Jovaišiškių, Pučkorių,  Kapsūdžių, Šarkių, Užlieknio, Jerubaičių, Sausdravėnų, Didžiojo ir Mažojo Stalgo, Juodeikių, Vieštuvėnų, Mardosų, Pakerų, Milašaičių, Lekėmės, Kelpšiškių,  Srujėnų, Maceinių, Patyrių, Alksnėnų, Prūselių, Gondingos, Stonaičių, Kleipščių, Norvaišių, Paluščių, Burbaičių, Mišėnų, Vydeikių, Bukantiškės,  Poremčių, Girkantų, Surblių, Judėnų, Varkalių, Nausodžio, Lieplaukalės, Jazdaičių kaimai ir bajorkaimiai.

Sedos RKB 1846-03-30 parapijiečių sąrašai

Sudarė kunigas Leonas Monkevičius.Lenkų kalba.
LVIA, F.605, Ap.8, B.49, L.1-18

Gyvenvietės: Laumiai, Baršiai, Pukiai, Žadeikiai, Pabradumė, Vaičaičiai, Luoba, Grūstė,  Račiai, Tiškai, Gaurelė, Uikiai, Užgiriai, Bunkiškė, Plinkšės, Uikiukai, Užpelkiai, Girkaliai, Kalnija, Padvarninkai, Ketūnai, Rubikaliai, Beržėnai, Dingailai, Dagiai, Vilkiai, Užbradumė, Pagardė, Dumitrai, Butkiškė, Gardai, Pagardė, Butikiai, Skėriai, Renavas, Šiliai, Antanopolis, Račaliai, Gaureliai, Kražiškiai, Vadagiai, Ladukai, Dūmaičiai, Rimoliai, Kulšėnai, Nausodė, Padvarnikiai, Gadonai, Ketūnai, Užežeriai, Kuisiai, Rupekiai, Ketūnai, Pagardė, Renavo dvaras, Seda, Arvydiškė, Arvydai.

Skaudvilės RKB 1846 m. parapijiečių sąrašas

antspaudasNurodyti 2223 asmenys, jų užsiėmimas, giminystės ryšiai,. amžius. Sudarė kunigas Juozas Jankauskas rusų kalba.
Gyvenvietės: Skaudvilės miestelis dvaras ir klebonija, Nosaičių, Šidagių, Gaižuvos, Ivangėnų, Pasuvirkščio, Karšuvėlės, Zakariškės, Kalniškių, Kundročių, Klabių, Šurpiškės, Būkintalaukio, Kartenių, Narkiškės kaimai, Narkiškės vienkiemis, Paltiniškės, Mažintų, Puželių, Neskučnajos, Pužų, Pavarčio, Mockaičių, Juškaičių, Pilsūdų, Pabambių, Marginės, Užkalnių, Angladegių, Dirginčių, Trepų, Simėnų, Bijotų, Ivankų, Vėluikių, Keterų, Paegluonės kaimai, Leliškės dvaras ir karčema, Paančios kaimas.
LVIA, F.605, Ap.8, B.67.

Skirsnemunės RKB 1845-1847 m. parapijiečių sąrašai

3147 asmenys. Sudarytas kunigo Baracevičiaus. Rusų kalba. Nurodomos gyvenvietės, asmenys, jų užsiėmimas, amžius, moterų mergautinės pavardės
LVIA, F.605, Ap.8, B.47, L.1-53

Gyvenvietės: Skirsnemunės miestelis, dvaras ir klebonija, Žvyriai, Rotuliai, Antakalniškiai, Geišiai, Gustiškė, Raupliškės, Paantvardys, Puišiai, Jakaičiai, Naukaimis, Girvalakiai, Pažėrai, Baužai, Pamituvys, Barzdžiai, Paalsys, Naujokai, Stakiai, Paantvardys, Kybartai, Kaniūkai, Vencloviškiai, Švendriškiai, Eleonoravo dvaras, Pilis, Raktelis.

Šilalės RKB 1845 m. parapijiečių sąrašai

Sudarytas Šilalės bažnyčios kunigo Vincento Zanievskio.Nurodyti 3033  asmenys, jų luominė priklausomybė, užsiėmimas, amžius.Lenkų kalba
LVIA, F.605, Ap.8, B.41, L.1-45v

Gyvenvietės: Šilalės dvaras ir miestelis, Gūbriai, Nevočiai, Lapkalnis, Šarkai, Žąsinas, Norvainiai, Šėrikai, Lingiškė, Rubinavas, Pakarklė, Medeliškė, Džiaugėnai, Pailgotis, Rugienos, Jokūbaičiai, Kelmutiškė, Kutymai, Lentinė, Jucaičiai, Ryškas, Gėdėliškė, Vingininkai, Plerpiai, Burkėnai, Mišučiai, Žviliai, Biržų Laukas, Vaičiai, Grubliai. Kilpinės, Lašiškė, Romės Laukas, Vaitinėnai, Debliai, Obelyno dvaras, Pabremenis, Nerolaukis, Obelynas, Kiaukai, Kiaukų dvaras, Driežai, Biržų Laukas, Struikai, Vaišnoriškė, Tūbinės dvaras ir klebonija, Brokštėnai, Jakaičiai, Klekniškė, Mažrimai, Rubaičiai, Dirkintai, Panerotis, Vabolaičiai, Kampiniai, Paašutis, Balsiai, Pakasokis, Gūvainiai, Kerbedžiai, Lapkalnis, Šeručiai, Šiaudeliai, Leviškiai, Sėdėjimai, Traksėdis.

Šiluvos RKB 1845 m. parapijiečių sąrašai

5696 asmenys Sudarytas kunigo Jaselskio .Rusų kalba. Nurodytos vietovės, asmenys, jų socialinis statusas, ištekėjusių moterų mergautinės pavardės.
LVIA, F.605, Ap.8, B.41, L.1-72.

Gyvenvietės:
Šiluvos miestelis
, Plauginiai, Jankiškės, Leošina, Tolučiai, Budraičiai, Morališkiai, Vizgiai, Miknaičiai, Užpelkiai, Vizgiai, Vaitkaičiai, Pagodupiai, Kručiai, Pašakarnis, Naukaimis, Vaitkiškiai, Pyragiai, Roglaičiai, Jurgaičiai, Laugalis, Plekaičiai, Kelmynė, Pežai, Rekstiškės, Pašakarnis (Truskovskio), Paserbentynė, Grigoraičiai, Šaukoto dvaras, Paežerys, Papušynys, Šaukotas (Pšeciševskio), Rekučiai, Kadylai, Kaunetiškiai, Ropkepiai, Griniai, Rinkšeliai, Vainotiškė, Kragai, Jonaičiai, Švelniai, Jankaičiai, Paluknys, Jasnogurka, Maižiškiai, Vosiūnai, Dirdiškiai. Paluknys, Sodeikiai, Paluknys (Ulinskio), Breckiai, Gintaučiai,
Žaiginys, Bardiškiai, Naukaimis, Žalakiškiai, Aukštadvaris (Kontrimo),Vėžlaikis, Akmenė, Narušiai, Lauciškiai, Siručiai (Ostrovskio), Pasandravys, Dautartai, Paluknys, Kaulakiai, Paluknys (Kupsto), Šlėkčiai (Ivanausko), Spandotai, Kybartėliai, Petkūniškiai, Šarkeliai, Lauciškiai, Žalakiai, Šunkepiai,  Varkaliai, Nagiai, Bogušiškiai, Skudžiūnai, Ryliai, Paobškalniai, Vaitkaičiai, Tverijoniškė, Liuliai, Akstinai, Pagojai, Kiaulininkai, Piktaičiai, Juškaičiai, Norvydžiai, Kalniškiai, Kušeliškė, Katauskiai, Kepurninkai, Lukaičiai, Darataičiai, Padubysys( Šilingo), Kaimelė, Vitkiškiai, Bogušaičiai, Skaraitiškė, Dirvoniškiai, Girinaičiai, Šiauleliai, Grigaičiai, Borščizna ( Katerlės), Reksčiai, Paluknys, parapijoje gyvenančių stačiatikių sąrašas.

Švėkšnos RKB 1846 m. parapijiečių sąrašai

588 sodybos.Sudarytas teologijos magistro kunigo N.Kulvinskio. Lenkų  kalba. Nurodytos gyvenvietės, asmenys, jų amžius.
LVIA, F.605, Ap.8, B.51, L.1-84

Gyvenvietės: Švėkšnos miestelis ir dvaras, Vilkėno karčema ir dvaras, Kalnalis, Stirpeikos, Šiuraičiai, Mockaičiai, Mikužiai, Skomantai, Bilvietis, Luišės, Šarkiškės, Gailaičiai, Uksiai, Pociai, Mataičiai, Jomantai, Pavilnutis, Jurgaičiai, Kalkiškė, Varniškiai, Inkaklė, Raudiškė, Paulaičiai, Paičiai, Girkantai, Labatmedis, Kiekališkė, Oželiai, Voveriai, Jauniai, Birbalai, Šilininkai, Joneliai, Razmai, Meiželiai, Daukšvyčiai, Žiogai, Vilkų kapas, Stankiškė, Tvaskučiai, Alseikos, Šnypšliai, Jonikai, Padubrinai, Šiūpariai, Lekiai, Jakšiai, Vabališkė, Dvarvyčiai, Raukos, Jucaičiai, Valučiai, Poslūžmis, Eidukai, Vainiai, Sausiai, Daukšaičiai, Petraičiai, Beinoriškė, Balsėnai,
Bareikos, Šalpėnai (dvaras ir kaimas), Rumbikiai, Kurmiai, Vainotiškė, Pakalniškiai, Kelvėtai, Lekiškės, Kiduliai, Jonikaičiai, Maskolija, Paryžius, Jurkiškė, Gedminaičiai (dvaras ir kaimas), Kančaičiai, Smilgynai, Žasyčiai, Stemplės (dvaras ir kaimas), Kukštiškės, Jurkaičiai, Gedikai, Būdviečiai, Bliūdsukiai, Ūta, Pempiškiai, Pūzraviečiai, Šiaudėnai, Skirulaukis, Rachalėja, Šiauliai, Nikėliai, Ilgabrastė.

Tenenių RKB 1846 m. parapijiečių sąrašas

Sudarytas klebono Dominyko Kryževičiaus lenkų kalba. Nurodyta gyvenvietė, sodyba, ten gyvenantys asmenys, jų užsiėmimas, šeimos nariai bei jų amžius.
Gyvenvietės: Tenenių dvaras, Bimbalynės vienkiemis, Zažecės palivarkas. Adomavo dvaras, Kalniškių dvaras ir kaimas, Aužbikavio dvaras ir kaimas, Lasų vienkiemis, Hutos vienkiemis, Šilgalių kaimas, Meškinės kaimas ir karčema. Kusių kaimas, Stigrelių palivarkas, Lileikėnų kaimas, Vidutiškių vienkiemis, Vidmantų kaimas, Kunigiškių kaimas, Jomantų kaimas ir karčema, Paežerių kaimas, Pažvėrio vienkiemis, Paberžių vienkiemis, Paežerių karčema, Pakalniškių kaimas, Steigvilų kaimas, Didlaukio kaimas, Šiaudų vienkiemis, Nasvytalių kaimas, Jučkiškių vienkiemis, Užkapių ir Pašiaudės kaimai, Lydalės kaimas.
LVIA, F.605,Ap. 8, B.68, L.85-93

Tirkšlių RKB 1845 m. parapijiečių sąrašai

Sudaryta kunigo Simono Einiko (pagal sodybas).Lenkų kalba
LVIA, F.605, Ap.8, B.42, L.1-37

Gyvenvietės: Tirkšlių miestelis, Plėnakių, Bružų, Balėnos, Bružavos, Meinorių, Šerkšnėnų, Lelaičių, Kimniškės, Bugenių, Klausučių, Pumpurų, Ruzgų, Griežės, Kuodžių, Falsbergo, Kurmaičių, Troškučių, Kalnėnų, Spurganų, Geidžių, Jautakių, Zastaučių, Pavebrės, Daubarų, Kukių, Voverių, Letenių, Gaurylių, Vitkaičių  kaimai ir bajorkaimiai, Pievėnai.

Tytuvėnų RKB 1846 m. parapijiečių sąrašai

2684 asmenys.Sudarė kunigas M.Bielskis. Rusų kalba. Nurodytos gyvenvietės, sodybos, asmenys , giminystės ryšys, luomas, amžius.
LVIA,  F.605, aprašas 8, Byla 51, L.15-25

Gyvenvietės: Kadagynė, Padurupiai, Plytničia, Lapkalnis, Gruzdeikiai, Žaliknys, Pagiriškiai. Pagauštvinis, Kaimalė, Pašimšė, Akmeniai, Skaistgiriai, Dredoskiškės, Skaisgiris, Žarai, Voverinė, Pagrįžuvis, Pavydai, Pagrįžuvis, Pavydai, Žarai, Kaimalė, Kalviai, Kiškoniškiai, Paberžiai, Pavengriai, Užmiškiai, Pavengriai, Užmiškiai, Johampolis, Mockaičiai, Šeimynlaukis, Gudeliai, Kuršiai, Tolučiai, Aukštiškiai, Ramaniškės (Ramučiai?), Žilaičiai, Užpelkiai, Paviraliai, Simaniškiai,. Būdos, Vaitkaičiai, Šedbarai, Pivoraičiai, Padeksniai, Tytuvėnų miestelis, Tytuvėnų pensionas, prieglauda, vienuolynas, Tytuvėnų dvaras.

Tverų RKB 1847 m. parapijiečių sąrašas

Nurodyta gyvenvietė, ūkinis vienetas, gyventojai, jų šeimos nariai bei jų amžius. Sudarė kunigas Pranciškus Močiulskis lenkų kalba.
Gyvenvietės: kunigo Vainavičiaus altarija, kun.Januškevičiaus altarija, bajoro Paulavičiaus palivarkas, Eidininkai (priklausę Žudickiui), Laibiškiai, bajoro Černiausko kaimas, Kermušė , Sungailiai, Panavadis, Lopaičiai, Zorūbai, Patveris, Raudoniškiai, Žilaičiai, Eivininkai, Užsienis, Pleiniai, Pašeikis, Ged(z)učiai,  Šarždankos, Pašilis, Aušeliškė, Šiuraičiai, Dalgai, Pajomantis, Žeberai, Skaborai, Taukolydžiai, Užpeliai, Beržvaitiškiai, Tauravas, Kaupas, Palūkalnis, Šerniškės, Brokaičiai, Drabavičių palivarkas, Vėlaičiai, Rešketėnai, Pubžubiai, Plauskiniai, Gudaičiai, Varnaičiai, Choromanskio palivarkas,  Laurynaičiai, Užduobaliai, Pažėros.
LVIA, F.605, Ap.8, B.68, L.130-162

Gargždų RKB 1846 m. Vėžaičių dvaro gyventojų - katalikų sąrašas.

Nurodyta gyvenvietė, gyventojai, jų amžius, giminystės ryšiai. 1325 žmonės. Sudarė Gargždų Romos katalikų bažnyčios kunigas Ignotas Kulvinskis rusų kalba.
Gyvenvietės: Vėžaičių miestelis ir kaimas, Kavaliauskai, Poškinė, Grikštaičiai, Girnikai, Perkūnai, Gedmintai, Ašmoniškės, Pagerdaujis, Naujasodis, Samuoliškė, Baltkalnis, Jokuliai, Minutiškė, Pajuodupis, Rudgalviai.
LVIA, F.605, Ap.8, B.68, L.218-240

Vilkijos Raudondvario RKB 1845 m. parapijiečių sąrašai

Apima 4320 asmenis.Sudarytas Vilkijos klebono M.Banevičiaus lenkų kalba.
LVIA, F.605, Ap.8, B.51, L.59-84

Gyvenvietės: Adamkiškiai, Batniava, Bednoriškė, Beiniūnai, Bieliūnai, Bobcinas (Žemaitkiemis), Bubiai, Dūdai, Dulkiai, Gailiūnai, Gineitai, Gaižuva, Gaižuvėlė, Jagminiškiai, Jugintai, Jaučakiai, Jačėnai, Juodgiriai, Ivašiškė, Kalnyčiai, Kaniūkai, Kolotovas, Kremališkiai, Kvesai, Lygainiai, Lauksvydai, Mozūriškiai, Naujatrobiai, Piepoliai, Pabaliai, Paštuva, Ručkūnai, Raubatoniai, Rupunioniai, Ringava, Ručkėnai, Šudžiai, Tirkšliai, Užbaliai, Valmantiškiai, Virbeliūnai, Vareikoniai, Vilkija (miestelis ir dvaras), Vaitkūnai, Zauniškiai, Zalankiškiai, Žėbiškiai, Žagiai, Leibdvaris, Pavejuonis, Raudondvaris, Slomianka?, Šilelis, Netoniai, Karnavė, Jačėnai, Miškiniai, Būdai, Maskoliškiai, Graužiai, Kaimelka, Bernatoniai, Upytė, Bajoriškiai

Žemalės RKB 1846 m. parapijiečių sąrašas.

Sudarė kunigas Adomas Gecevičius lenkų kalba.
Gyvenvietės: Aušelių kaimo, Bugių ir Bugenių bajorkaimių, Repšių kaimo, Sūdintų bajorkaimio, Račių kaimo, Aiškispašerkšniai, Šerkšnėnų, Žemalės, Mažaičių kaimų, Mantvydžių bajorkaimio, Kiminiškės ir Pušupio, Lipaičių kaimo ir bajorkaimio, Repšių ir Sūdintų dvarų, Žemalės dvaro, Gudiškės kaimo gyventojų bei Žemalės klebonijos ir altarijos gyventojų sąrašai.
LVIA. F. 605 (Lietuvos stačiatikių vyskupystės konsistorija), Aprašas 8, Byla 144.

Žvingių RKB 1846 m. parapijiečių sąrašas.

Nurodyta gyvenvietės, sodybos, jų gyventojai, amžius. Sudarytas kunigo Jono Kačanausko lenkų kalba.
Gyvenvietės: Žvingių, Laumenų, Spraudaičių kaimų, Žvingių seniūnijos kaimų ir viensėdžių - Giraitės, Girupių, Pajūriškių, Vilkų Lauko, Vartulėnų, Laumenų, Spraudaičių, Graužų, Balskų, Gulbiškių kaimų, Kvėdarnos seniūnijos kaimų, dvarų ir viensėdžių: Reistrų, Gaudaičių kaimų, Žygaičių špitolės, Žygaičių kaimo, Pryšmantų, Bilevičiaus dvaro, Keberkščių kaimo, Valavičiaus dvaro, Trumpikių, Balsės, Kamščių kaimų, Pajūrio miestelio, ir dvaro, Kalniškių kaimo, Pakysio palivarko, Pajūriškio, Nedojės, Stonkaičių, Didkiemio, Batiškės kaimų, Palubinsko dvaro, Starklaukio, Lopaičių, Lapkasės, Potulickio dvaro, Stonkaičių, Tečių, Peslių dvarų gyventojų sąrašai.
LVIA, F.605, Aprašas 8, Byla 146.